Een alternatief om kort geld tegen 4% opzij te zetten

De combinatie: een Collared Floater met een Reversed Floater

In de voorbije twee afleveringen van onze column zijn wij ingegaan op leningen met een variabele, van het 3-maands Euribor-tarief afhankelijke rente.

Eerst zijn wij ingegaan op zogenoemde “Collared Floaters”, vervolgens hebben wij een “Reversed Floater” besproken. Onze conclusie was dat met name de Reversed Floater van RBS een te lange looptijd had waardoor het koersrisico van de lening in de eerste paar jaar relatief hoog zou zijn. Wij deden aan RBS het verzoek om met een soortgelijke lening te komen met een looptijd tot 2015 of 2016.

Omdat beide type leningen een tegengestelde werking hebben doet de vraag zich voor of er niet een mooi gemiddeld spaarrendement behaald kan worden door beide leningen te combineren?

We nemen daartoe twee van de reeds eerder besproken leningen en recapituleren eerst even de specifieke voorwaarden. Voor de goede orde zij nog herhaald dat Euribor staat voor EURopean InterBank Offered Rate (zie ons artikel van 3 december 2010).

Rabo Variabele Coupon Obligatie nummer 7 (Collared Floater)

Deze lening heeft als ISIN-code XS0506082980 en is uitgegeven op 11 juni 2010. De rente wordt eenmaal per jaar vastgesteld vlak voor de rentevervaldag van de lopende coupon. De eerste coupon, op moment van uitgifte bepaald, bedraagt 2,25% (voor de periode tussen 11 juni 2010 en 10 juni 2011. De rente zal steeds tenminste 2,25% bedragen, maar de rente zal nooit meer dan 7,5% bedragen. Wanneer op de jaarlijkse herzieningsdag het 3-maands Euribor percentage tussen 2,25% en 7,5% ligt, wordt de rente gelijkgesteld aan dit 3-maands Euribor tarief. De lening lost af per 11 juni 2018. De koers was 97,1% op 16 december 2010.

Royal 8%-3M Euribor Obligatie (Reversed Floater)

Deze obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken (ISIN-code NL0009336783) is uitgegeven per 28 februari 2010 en loopt tot 28 februari 2020. De rente wordt ieder kwartaal opnieuw vastgesteld volgens de formule:
Nieuwe coupon = 8% minus 3-maands Euribor-tarief van dat moment
De koers was 97,56% op 7 december 2010.

Gemakshalve veronderstellen wij even dat het verschil in looptijd verwaarloosbaar is. Dat is in werkelijkheid niet zo, daar komen wij onder de kop “Risico’s” nog even op terug, maar het maakt ons rekenvoorbeeld iets eenvoudiger.

De combinatie, investering

Stel u koopt van elk van deze twee leningen € 10.000 nominaal. Uw investering (exclusief rente en kosten) bedraagt dan € 19.476 (€ 10.000 a 97,2% plus € 10.000 a 97,56%) en uw aflossing op einddatum bedraagt € 20.000. Uw portefeuille heeft een kwaliteit die het midden houdt tussen AA- (RBS) en AAA (Rabobank) en beide leningen zijn niet-achtergesteld.

Scenario’s

Nu zijn er grofweg drie scenario’s te bedenken. Ten eerste kan de rente (3-maands Euribor) rond het huidige lage niveau (1,03%) blijven bewegen. Daarnaast kan de rente stijgen waarbij het 3-maands Euribor-tarief uitkomt op het langjarig gemiddelde van ongeveer 3,6% (afgelopen 10 jaar). En ten slotte kan het Euribor-tarief oplopen, stel tot 10%. Let wel, we spreken hier over gemiddelden, dus dat zou betekenen dat de piek van de Euribor zelfs hoger zou kunnen komen. Dit scenario is met name denkbaar wanneer banken in Europa opnieuw in de problemen komen maar dan nu als gevolg van omvallende Europese landen of wanneer zich een flinke inflatie gaat ontwikkelen.

Scenario 1, lage rente van gemiddeld 1%

In dit scenario ontvangt u op de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken van de Rabobank gedurende de gehele lootpij 2,25% rente (het minimumtarief) ofwel € 225 per jaar op uw investering. En op de lening van RBS ontvangt u dan gemiddeld 7% (8% – 1%) rente ofwel € 700 per jaar op uw investering. Gezamenlijk betekent dat een rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van € 925 per jaar ofwel 4,75% per jaar exclusief de transactiekosten. Daarnaast komt wel nog een aflossingswinst van 0,32% per jaar waarmee in dit scenario uw bruto jaarrendement 5,07% bedraagt

Scenario 2, gemiddelde rente 3,6%

In dit geval ontvangt u op de lening van de Rabobank jaarlijks € 360 (zijnde het 3-maands Euribor-tarief dat dan gemiddeld tussen het minimum van 2,25% en het maximum van 7,5% ligt) en op de lening van RBS ontvangt u gemiddeld € 440 (8% – 3,6%) zodat uw totale jaarlijkse opbrengst € 800 bedraagt ofwel 4,4% per jaar inclusief de aflossingswinst. Het is zelfs zo dat wanneer het 3-maands Euribor-tarief tussen 2,25% en 7,5% blijft, uw rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken ongeacht de feitelijke hoogte van het Euribor-tarief steeds 4,4% per jaar bedraagt. Dat lijkt natuurlijk mooi, maar u moet niet vergeten dat wanneer de rente 7,5% bedraagt u tegen die tijd van uw bank ook dat soort percentages kunt krijgen wanneer u uw geld op een spaarrekening zet. Maar daar staat tegenover dat u voorlopig nog maar moet zien of u een bank vindt die u 4,4% rente geeft voor de komende 8 jaar!

Scenario 3, hoge gemiddelde rente van 10%

Dit is het foute scenario. Want de rente op de Rabo-lening is gemaximeerd op 7,5% (€ 750) per jaar en als het 3-maands Euribor-tarief boven 8% uitstijgt ontvangt u van RBS niets meer. Uw rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de totale investering valt dan terug tot 4,17% per jaar, ook als ieder ander op nieuwe leningen jaarlijks 10% of meer gaat krijgen (in 1978 betaalde de Nederlandse Staat 12,75% voor een tienjarige lening!).

Koersrisico bij een stijgende rente

De obligatiemarkt bepaalt de koers van elke obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken aan de hand van de volgende formule:
Effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken = couponrendement plus of min aflossingsresultaat
Waarbij
Couponrendement = couponrente gedeeld door feitelijke koers
Aflossingsresultaat = huidige koers min aflossingswaarde verdeeld over de resterende looptijd

Stel nu dat het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van obligaties in het algemeen tussen nu en 5 jaar tot 10% stijgt. Dan moet ook het toekomstige rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van de combinatie van obligaties die u heeft gekocht oplopen naar 10%. De rente die u krijgt op de combinatie (de couponrente) daalt naar 3,75%. Dat betekent dat het aflossingsresultaat omhoog moet naar 6,25% per jaar (10% = 3,75% plus 6,25%). Dat aflossingsresultaat ontstaat doordat de koerswaarde van de beide obligaties gezamenlijk daalt tot een prijs gelijk aan de contante waarde van uw aflossing, contant gemaakt tegen 6,25% per jaar. Als de resterende looptijd van de combinatie nog 5 jaar zou zijn, dan betekent dit dat tussentijds de waarde van uw investering daalt tot € 14.770, een verlies 24,2%. Als u geduld heeft, dan verdient u dit natuurlijk gewoon weer terug wanneer de leningen worden afgelost. Maar mocht u onverhoopt tussentijds uw geld nodig hebben, dan heeft u natuurlijk wel een probleem.
En hoe hoger de rente in de markt wordt, des te hoger dit verlies kan worden. Wel is het zo dat de kans op verlies in de eerste jaren het grootste is omdat de resterende looptijd dan nog hoog is terwijl dit potentiële verlies steeds kleiner wordt naar mate de looptijd korter wordt en de dag van aflossing dichterbij komt. En de rente moet dan wel eerst nog voorbij 7,5% stijgen, een niveau dat in de afgelopen 10 jaar alleen hooguit intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken even gezien is (eind 2008).

Dit koersrisico kan ook ontstaan wanneer de status van de Rabobank en/of RBS als debiteur ter discussie komt te staan, dus wanneer de rating van deze banken verslechtert. De risicopremieExtra rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken of een aandeel omdat het risico groter wordt geacht dan normaal. Copyright Vladeracken moet dan omhoog en dus zal het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken ook in dit geval gaan stijgen, met een koersdaling van de waarde van uw obligaties tot gevolg. Maar zolang deze banken niet failliet gaan heeft u steeds de mogelijkheid om gewoon op aflossing te wachten.

Risico’s

De combinatie van deze twee leningen dekt de gevolgen van een rentedaling prima af. Maar uw risico bestaat uit een snelle rentestijging tot boven 7,5%, een flinke inflatie (in deze leningen zit geen inflatiecomponent) en een faillissement van een of beide debiteuren. Overigens moet bij dit laatste worden opgemerkt dat geen van beide leningen achtergesteld is zodat het faillissement zeer ernstig van aard moet zijn omdat anders alleen de aandeelhouders en de houders van achtergestelde obligaties hoeven te bloeden.

Het zou wel helpen als RBS met een korterlopende Reversed Floater zou komen omdat dan het absolute tussentijdse koersrisico minder wordt.

Conclusie

Door een combinatie van beide obligaties kunt u uw renteopbrengsten voor langere tijd vastzetten op een percentage van 3,85% tot maximaal 5,58% (wanneer 3-maands Euribor 0% of lager wordt). Maar u moet uw geld niet direct nodig hebben wanneer de rente gaat stijgen omdat met name de Reversed Floater van RBS koersgevoelig is. En vergeet niet dat in dit voorbeeld deze lening ook nog eens 2 jaar langer loopt dan de lening van de Rabobank!

Overigens kunt u natuurlijk ook de Rabobank 3-lening kopen in plaats van de Rabobank 7 (zie voor de details ons artikel van 3 december 2010). Uw rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken gaat dan variëren tussen 4,0% en 5,5% voor de combinatie. Maar de looptijd van deze lening is twee jaar korter waardoor u daarna 4 jaar ongedekt bent. Wij zijn hier geen voorstander van.

Den Haag, 16 december 2010
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in de hier besproken effecten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

4 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS […]

  2. […] Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS […]

  3. […] Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS […]

  4. […]  Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.