De Technische Belegger • Jaargang 21 • Nr 4 • 30 maart 2015

In de jaren dat er in Amerika een QE-programma werd uitgevoerd, waren het de Amerikaanse markten, die van geen correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken weten wilden en in hun enthousiasme sleepten zij de beurzen in Europa mee. Deze bleven weliswaar achter maar beleggers in Europa waren uiteindelijk niet ontevreden. De rollen zijn nu omgedraaid. Europa is nu bezig met zijn eigen QE-programma en de vraag is of Amerika gaat volgen. Er zijn nog al wat commentaren, die wijzen op een fundamentele en technische zwakte van de Amerikaanse markten. Enige tijd geleden was het Het Hindenberg Omen, dat negatief was. Op zichzelf zegt dat nog niets want, weliswaar werden gedurende de tijd waarin gemeten werd correcties steeds voorafgegaan door Het Omen, maar Het Omen kwam vaker voor zonder gevolgd te worden door een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Nu wijzen commentatoren op de Buffet Indicator. En deze is serieuzer. Afhankelijk van het universum, dat men gebruikt (normaal is dat het universum waaruit de Wilshire 5000 Index is opgebouwd), ligt deze indicator nu op 200 of 225. Het getal van 200 geeft aan dat de markten in zeer gevaarlijk gebied gekomen zijn. Maar er is meer. Een Cape Ratio boven een waarde die het innam in 1929 en in 1999 is ook een veeg teken en die ligt momenteel opnieuw op dat niveau. Ook de Tobin Q Ratio nadert gevaarlijk gebied. Tot slot is er de oude Dow theorieIn 1897 heeft Charles Dow twee indices geconstrueerd. De Dow Jones Industrial Average bestond uit 12 aandelen, de Dow Jones Transportation Index bestond uit twintig aandelen. De Dow theorie is af te leiden uit een serie artikelen die Charles Dow heeft gepubliceerd in de Wallstreet Journal in de jaren 1900 en 1902. De theorie stelt in de kern dat de beide indices elkaar moeten bevestigen. Doen zij dat niet dan zal een van beiden de ander vroeg of laat toch gaan volgen. De uitgangspunten van de Dow theorie zijn: 1. alle informatie is verwerkt in de prijs; 2. de markt kent drie soorten trends: primair, secundair en tertiair; 3. de belangrijke trends kennen drie fasen; 4. de indices moeten elkaar bevestigen; 5. het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken moet de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bevestigen; 6. een trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken blijft bestaan totdat het tegendeel bewezen is. Copyright Vladeracken die wijst op het gevaar van een achterblijvende Transport Index. Wij wezen daar in de vorige aflevering van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken reeds op, maar toen was het nog een beetje vroeg. Maar nu is het duidelijk dat de DJ20 de laatste top van de DJIA niet meer bevestigd heeft. Gelukkig is er ook positief nieuws. Veelal wordt aangenomen, dat er een omgekeerde Yieldcurve nodig is wil de markt in een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken komen. En daar is in Amerika nog geen sprake van. Zoals gezegd is in Europa (en ook in Japan) een uitgebreid QE-progamma in werking gesteld. Dit  maakt het hoogst onwaarschijnlijk dat de Europese markten in een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken komen. En het is nu al waarneembaar dat een gedeelte van de Draghi zondvloed naar Amerika gaat. Hetgeen overigens geen wonder is want daar is sprake van een duidelijk hogere rente en dat maakt investeren in de $ en dus in de USA aantrekkelijker. Alles tezamen genomen duidt dit op een voortzettende hausse in Europa en een volgende markt in Amerika, ook al kunnen schokken in neerwaartse zin dat stijgende ritme zo nu en dan verstoren. Maar de donkere wolken die hierboven genoemd werden blijven wel boven de markt hangen. En ze zullen zich te zijner tijd ook ontladen. Velen gaan ervan uit dat er nog een jaartje respijt is. De verkiezingen in Amerika in 2016 zouden de trigger voor de omkeer kunnen zijn. Hieronder zullen wij zien hoe de kortere termijn eruit ziet.

De AEX Index op dagbasis

TB 20150330 FIG1 AEXWij laten hem zien in figuur 1. Er werd een top gezet op 500,66. maar daarna trad een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in. Op dit moment ligt de koers op een steunlijntje op 480. Iedere doorbraak van dit niveau kan de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken naar een beduidend lager niveau brengen. Het MA50 ligt op 472. Als het 480-niveau het niet houdt dan ligt hier steun, maar de sterke steun ligt pas op 435 / 440 gevormd door het MA150 (dat stijgende is). De twee MA’s, die in de grafiek zijn ingetekend, verwijderen zich nog steeds van elkaar. Het Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken principe is hier de grote dreiging. Het is niet normaal dat deze beide lijnen zover van elkaar liggen. Vandaag of morgen gaat zich dat wreken want ze zullen zonder enige twijfel dichter naar elkaar toe gaan. Dit kan geschieden door een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken of door een daling van de koersen. Met een eenvoudige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van 20 punten zijn we er heel zeker niet. Mocht de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken grote vormen aan gaan nemen dan is er, zoals gezegd, het MA150 dat een sterke steun zal blijken te zijn. Wij geloven niet dat de koers zo diep zal komen. Althans voor het moment niet. Iets lager in figuur 1 ligt de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Deze is dalende. En nog verder omlaag ligt de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Ook deze is dalende maar hier ziet men ook een sterke negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. In zijn totaliteit bekeken kan men niet anders dan concluderen dat het beeld uitgezonderd het feit dat de steun op 480 bereikt is, negatief is. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is daarom naar onze verwachting en inschatting nog niet afgelopen.

De DJIA Index op dagbasis

TB 20150330 FIG2 DJIAWij nemen in figuur 2 de daggrafiek van de Dow Jones Industrial index op. Men ziet dat de DJIA mogelijkerwijze op het punt staat een dubbele top neer te zetten. Als de DJIA onder de 17.620 gaat noteren dan is er een neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken gebroken. De dubbele top is dan een feit en het doel, dat daaruit te berekenen valt, ligt op 17.030. Dit valt samen met een vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Er is nu al een lagere top gezet en een doorbraak door de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken betekent dat er ook een lagere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet is, zodat wij dan de conclusie zullen trekken dat de DJIA op korte termijn in een negatieve trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is beland. Dit scenario is zeer wel mogelijk want u ziet zowel een dalende Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken als een dalende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Nou is een zich doorzettende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en een verdere daling van de DJIA nog geen scenario waar wij ons erg druk over gaan maken. Voor wat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken betreft is daar Draghi die ons van de nodige liquiditeiten voorziet, maar bij de DJIA moet men zich iets grotere zorgen maken, gezien de vele indicaties dat de markt daar op haar tenen loopt. Maar ook hier zal Draghi (en Japan) de markt helpen om overeind te blijven, zij het minder dan in Europa.

De AEX Index op weekbasis

TB 20150330 FIG3 AEXIn figuur 3 ziet men dat de laatste candle een zwarte was. Uiteraard is dat niets om zich druk over te maken. De afstand tussen de beide gemiddeldes zoals boven reeds gesteld is een groter probleem. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is dalende en dat betekent, dat de komende periode ons geen grote verrassingen aan de bovenzijde gaat brengen. Op dit moment is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zowel op de korte termijn als op de middellange termijn dalende en dat wijst op zwakte van de markt en het wijst er ook op dat er aan de daling op korte termijn nog geen einde is gekomen. Voor het overige is er niets mis met de grafieken in figuur 3. Er is dus geen enkele reden om te veronderstellen dat wij in Amsterdam een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van noemenswaardige omvang tegemoet gaan.

De DJIA Index op weekbasis

TB 20150330 FIG4 DJIAFiguur 4, waarin de Dow Jones Industrial Index op weekbasis staat weergegeven, ziet er minder mooi uit. Men ziet de afstand tussen de gemiddeldes iets normaler worden, maar de koers is door het MA10 gebroken en heeft bijna het MA30 geraakt. Zowel de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken als de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is negatief. En hiermede verschilt het beeld aanzienlijk van dat van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Wij gaan er daarom vanuit dat de DJIA wel degelijk ook het MA30 gaat doorbreken. Het MA50 biedt dan een mooie steun, die het overigens al veel vaker vervuld heeft. Het voorspelde doel van de doorbraak van de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken uit figuur 2 zal dan niet bereikt worden, maar de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, zoals zich die op dit moment voltrekt, is dus nog niet afgelopen.

De Rente

TB 20150330 FIG5 RENTEMet een stand van 1,96% staat de 10-jaars rente in de Verenigde Staten aanzienlijk hoger dan die in Nederland waar het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10- aars Nederlandse Staatleningen afgelopen week een slotstand kende van 0,3%. Dit was hoger dan de week daarvoor, maar het is vanuit alle opzichten laag. Er staat de markt een nieuwe tranche te wachten van € 60 miljard en wat deze voor invloed zal hebben is natuurlijk niet duidelijk. De markt weet het ook niet want de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken in figuur 5 is gaan stijgen maar de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendoet niet mee. En in hoeverre het programma van Draghi succesvol zal zijn is ook nog niet in te schatten. De berichten duiden op een goed begin maar deze eerste maand is, gezien de omvang van het programma, uiteraard slechts een druppel op een gloeiende plaat. Twee conclusies echter blijven duidelijk. De sluizen staan open en de aandelenmarkten zullen overspoeld worden. Een notering boven 0,5% (de tweede lichtgekleurde trendlijn) zou een eerste indicatie zijn van een verandering in de markt, maar het lijkt nog een hele weg om daar te komen. Eerder komt het niveau lager te liggen, zo lijkt het.

US$ versus €

TB 20150330 FIG6 US$In de dollargrafieken ziet men voor wat de dag betreft een draai naar boven. Maar in de weekgrafiek, zoals figuur 6 duidelijk laat zien, is er sprake van andere koek. Er is een tweede zwarte candle gezet hetgeen wat ons betreft op een top duidt en de dollar is nu aan het dalen. Dit wordt onderschreven door het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken daaronder (en bevestigd door de hier niet getoonde Oscillator). Hij daalt. Het meer positieve beeld uit de daggrafiek zal dus zeer tijdelijk zijn. Het fundamentele argument hier is wat ons betreft ook helder. De markten rekenden op een aankomende stevige rentestijging die in juni zou moeten beginnen in de VS. Maar de FED heeft aangekondigd dat juni inderdaad klopt, maar dat het tempo aanzienlijk
lager zal zijn dan de markten verwachtten. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken daarop was een dalende lange rente in de VS en dus een kleiner wordend rentedifferentieel tussen de VS en Europa. De $ is daarmee minder aantrekkelijk geworden. Yellen heeft een deel van het effect van de activiteiten van Draghi te niet gedaan. In de grafiek uit zich dat als een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit het oplopende kanaal. Het risico dat nu ontstaat is een forse draai omlaag van de $ ten opzichte van de €. Wij voorzien een verder reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in de waarde van de dollar met een (eerste) steun op 86.

De prijs van een troy ounce goud

TB 20150330 FIG7 GOUDHet is pas veertien dagen geleden dat de prijs van een troy ounce goud zich ging herstellen, maar nu is hij al tegen forse weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken aangelopen, die veroorzaakt wordt door twee gemiddeldes. Hoeveel kracht er nodig is om daar doorheen te breken is ons bekend, maar onder de daggrafiek in figuur 7 is te zien dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken weliswaar daalt, maar wel boven de nullijn ligt en wij gaan er daarom vanuit dat deze barrière gebroken gaat worden. Maar zolang het niveau van US$1.253 niet gebroken is, blijft het allemaal zeer speculatief. Wij nemen  echter aan, mede omdat wij ook de $-daling nog niet als voorbij beschouwen, dat de markt zich verder gaat herstellen en daarmede zou de naaste toekomst van het goud er toch nog goed uitzien.

De prijs van een vat Brentolie

TB 20150330 FIG8 OLIEDe grafieken wijzen allemaal op een zwakke markt, waarop de situatie in Yemen slechts enkele dagen een positieve invloed had. Er is er echter één die een stijgende driehoek in wording laat zien. Het is een Point and Figure daggrafiek en wij tonen hem in figuur 8. Normaliter wordt een oplopende driehoek aan de bovenkant verlaten en als de huidige situatie zich ontwikkelt volgens de theorie, dan zal de prijs van een vat Brentolie zich dus op afzienbare tijd boven de US$63 bewegen. Hierna ligt de weg naar US$72 per vat open. Dit is goed nieuws voor de Sjeik en voor de Rus maar voor ons hoeft het uiteraard niet.

Beleggen bij Vladeracken

Het ging ons in de eerste twee maanden van het jaar veel te snel en dus hebben wij de maand maart gebruikt om de winst op een aantal van de meer risicovolle posities veilig te stellen door te verkopen. Wij waren daar, zoals wel vaker, soms wat aan de vroege kant mee. Maar de nervositeit van de afgelopen paar dagen bewees ons gelijk, het was tijd voor een adempauze. Of die al voorbij is, dat zal de nabije toekomst ons laten zien en als dat zo is, dan hebben wij alle systemen klaar staan om ons te vertellen welke posities wij dan opnieuw moeten innemen. Liquiditeiten, zijn beschikbaar, dus daar zal het niet aan liggen.

Onze enige zorg momenteel is het vinden van nieuwe, goede en betaalbare obligaties, een klus die er met de nog weer verder gedaalde rente niet makkelijker op is geworden.

Ondertussen is ook maart weer een positieve maand voor onze cliënten geworden, over de hele linie zijn portefeuilles meer waard geworden en inmiddels is in veel gevallen ook de achterstand uit het voorgaande jaar ingelopen. Daarbovenop zijn de doelrendementen voor dit jaar al overschreden en wordt zelfs een gooi gedaan naar een outperformance ten opzichte van aandelenvegelijkingsmaatstaven zoals de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken index.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel

Methode

2009
2010
2011
2012 2013 2014 2015 t/m 27-03 Doel per jaar
Zeer defensief

Stamrecht
portefeuilles

8,3 %

8,2 %

-/- 1,6 %

7,8 %

4,0 %

0,4 %

5,8 %

4,0 %

Defensief

ObligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken
portefeuille

9,8 %

10,0 %

3,2 %

7,9 %

3,2 %

0,8 %

3,0 %

4,0 %

Matig

Mix aandelen
/ obligaties

17,8 %

13,3 %

-/- 7,4 %

11,6 %

6,5 %

-/- 0,9 %

13,4 %

6,0 %

Matig / fondsen

Fund Selector

34,3 %

13,1 %

-/- 12,7 %

-/- 1,1 %

6,6 %

3,6 %

3,4 %

6,0 %

Normaal aandelen

PRIJS<Waarde Methode

44,8 %

14,2 %

-/- 38,5 %

8,8 %

10,8 %

-/- 16,0 %

22,9 %

8,0 %

Actief aandelen

Amsterdam
Selector

14,3 %

16,8 %

-/- 15,9 %

3,5 %

15,3 %

-/- 2,8 %

13,9 %

8,0 %

Wereld
Selector

6,0 %

14,0 %

-/- 10,5 %

16,0 %

47,7 %

-/- 4,4 %

11,2 %

8,0 %

Benchmark

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken

36,4 %

5,7 %

-/- 11,9 %

9,8 %

17,2 %

5,6 %

14,4 %

EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken

21,0 %

-/- 5,4 %

-/- 17,1 %

13,8 %

17,9 %

1,2 %

16,9 %

 

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl, en/of op de website van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, www.technischebelegger.nl, waar u onderaan de meest recente uitgave, het laatste artikel op onderwerp gegroepeerd aantreft met een link naar het feitelijk stuk.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 4 mei 2015.

Den Haag, 30 maart 2015
Vladeracken Vermogensbeheer

Reeds besproken onderwerpen / publicaties:


Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Obligaties
Hoe spreken de statistieken voor 2014? Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Onze macro-economische visie (29-06-2012)

Onze macro-economische visie (27-12-2013)

De Japanse beurs (31-05-2013)

Bedrijfsobligatiefondsen en rentegroeifondsen zoals Lux-O-Rent en ING Renta Grf
Aandelen Credit Linked Notes
Hoogdividend aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco 31-01-2014 en Unibail dagboek, Wereldhave Floored en Reversed Floaters van Rabobank en RBS
De “Dogs of Amsterdam” (2007 – 2012) High yield obligaties van Air Berlin, Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group (25-07-2014 en 01-08-2014) Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers, Servus, Stork TS en Sunrise
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Nokian Renkaat, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Hybride en variabele renteobligaties van Linde Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, SNS Reaal, SRLev en Tennet
Sprinters op de AEX combineren met Calls Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Grondstoffen, metalen en valuta Overige onderwerpen
Goud en Zilver Volatility, strategieën, derivaten, ETF’s
De Amerikaanse Dollar (25-03-11 en 16-09-11), de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note Woodies CCI & Martingale op de beurs, handelssystemen
Coppock Indicator en het Hindenburg Omen, TA indicatoren

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.