De Technische Belegger • Jaargang 23 • Nr 9 • 4 september 2017

En toen ineens was er rust aan het politieke front. Geen problemen vanuit de Trump-hoek. Hij richt nu al zijn pijlen op de belastingverlaging en als er iets is wat tot de verbeelding van beleggers spreekt dan zijn het natuurlijk de belastingen. Amerika is dus in volle verwachting en als gevolg van deze verlaging rekent men op een sterkere beurs, maar het gezag van Trump heeft veel geleden. Als er dus voldoende medestanders (lees voorstemmers) opstaan dan zal het niet vanwege de overtuigingskracht van Trump zijn maar wel vanwege de angst dat men zijn zetel in de waagschaal stelt bij een nee-stem. En ook al krijgt de onvoorspelbare president van de VS voldoende stemmen achter zich dan is het nog maar de vraag hoeveel water hij daarvoor in de wijn moet doen om aan de persoonlijke wensen van de stemmers tegemoet te komen. De zo gewenste belastingverlaging in de VS lijkt daarmede verre van zeker. Maar als het de belastingtegenvaller niet is die de beurzen op verlies zet dan is er nog steeds de grote leider uit Noord Korea, die niet van plan is om met zijn uitdagende acties te stoppen. En tot slot is er nog de ECB. Het lijkt zo langzamerhand wel zeker, dat zij tegen het einde van het jaar een politiek van verkrapping van liquiditeit gaat inzetten. Genoeg redenen om niet meteen na enkele betere dagen er van uit te gaan dat september het voor de belegger gaat maken. Ongetwijfeld is het waar dat de grafieken (althans in Europa) sinds mei van dit jaar geen beter beeld te zien gegeven hebben dan nu. Maar de grafieken reflecteren ook duidelijk de zwaarden, die boven de markt hangen. Enerzijds zijn er voldoende koopsignalen te bespeuren, maar anderzijds is de ruimte beperkt en zijn er ook voldoende negatieve signalen die zich aandienen. Het is ongetwijfeld zo dat de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken veel minder dreigend is geworden, maar de andere dreigende factoren die in de markt te herkennen zijn, zijn niet verdwenen en ook niet gematigd. Wij hebben in het veleden er reeds een aantal genoemd en voor de goede orde wijzen wij er ditmaal nog eens uitdrukkelijk op. Het was op 24 maart van dit jaar dat het MA20 van de VIX beneden de cruciale grens van 11,15 kwam. Sindsdien is dit gemiddelde steeds verder gedaald en nu ligt het op 9,97. Deze lage ligging is in het verleden een zeer betrouwbare voorspeller gebleken van een forse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Het Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken probleem is voor een gedeelte opgeheven, althans in Europa. In Amerika is de pressie, die hiervan uitgaat, nog steeds zeer groot. Het prolongatiekrediet in Amerika is nog nooit zo hoog geweest. De Dow Jones Transport Index bevestigt de toppen van de Dow Jones Industrial Index niet meer. Het aantal aandelen, dat de euforie in Amerika steunt, is zeer beperkt geworden. De prijs van het goud is aan het uitbreken. Maar de zeer lange termijn grafieken geven nog geen krimp. Zij zijn nog steeds positief. Wanneer de bijl zal vallen blijft dus vooralsnog onduidelijk maar de maand september waarvan het spreekwoord zegt dat het de maand is waarin de belegger naar de markt moet terugkeren, lijkt ons daarvoor, in ieder geval dit jaar, niet geschikt. Het advies blijft dat men flink wat liquiditeiten moet aanhouden. Ook dient de portefeuille voldoende “sterke” aandelen te bevatten en tot slot is het niet onverstandig om op een of andere manier een positie in de edele metalen aan te houden.

De S&P500 Index op dagbasis (fig. 1)

Natuurlijk was het in Amerika, dat het herstel zich als eerste inzette. Wij nemen dan ook de S&P500 Index op om onze analyse te beginnen. Het betreft de dagkoersen. Dit herstel zette zich al tien dagen geleden in. Het beeld was toen nog heel onzeker, maar vier dagen geleden kwam de versnelling. En nu ligt de koers al dicht bij de bovenkant van het Keltner Kanaal. De ruimte wordt beperkt en de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken lijkt geen lang leven meer beschoren. Deze conclusie wordt bevestigd door de indicatoren, die wij onder de koersgrafiek hebben opgenomen. Alles ligt al hoog en de weg, die nog te gaan is, lijkt kort. De negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken waarvan langere tijd sprake was, is opgeheven. De top lag 18 dagen geleden op 2.490,87. Daarna volgde een dieptepunt van 2.417,35 en afgelopen vrijdag werd een slot neergezet van 2.476,55 na een hoogste koers op die dag van 2.480,38. Er zijn dus ruim 14 punten nodig om het All-Time High te verbeteren. Dit lijkt niet veel en als Trump zich rustig houdt zou dat best eens kunnen gebeuren. Maar veel meer zit er voor wat ons betreft niet in.

Elliott WaveTheorie ten aanzien van het marktgedrag ontwikkeld door R.N. Elliott. De uitgangspunten van deze theorie zijn: 1. Patronen, ratio en tijd in volgorde van belangrijkheid; 2. Patronen refereren aan de golfpatronen (Waves) die een belangrijk deel van de theorie uitmaken; 3. Ratio analyse is van belang bij countertrend bewegingen en bij het bepalen van koersdoelen; 4. De factor tijd wordt gebruikt om de golfpatronen en koersdoelen te bevestigen. Concepten die van belang zijn bij deze theorie: a. Actie wordt gevolgd door reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken; b. Er zijn 5 golven in de richting van de hoofdtrend, afgewisseld met 3 correctiegolven; c. Een 5-3 beweging completeert een cyclus en wordt daarna onderdeel van de naast hogere 5-3 cyclus; d. Het 5-3 patroon blijft constant aanwezig, alleen het tijdselement kan verschillen; e. Koersdoelen worden bepaald door de afstand te meten tussen de verschillende bewegingen. Copyright Vladeracken aanhangers wijzen erop dat vanuit het dieptepunt 18 dagen geleden een wave 5 is ingezet. Deze aanname impliceert, dat er nog een (duidelijk) hogere All-Time High in de maak is. In beleggersland is alles mogelijk, maar wij zijn van deze interpretatie niet onder de indruk. Als er al een nieuw hoogtepunt komt, dan zal het niet veel hoger zijn dan de voorgaande top. Het dieptepunt 10 dagen geleden lag op 2.417. Wij hebben er al eerder opgewezen dat dit een cruciaal niveau is geworden. Een notering daaronder bevestigt de algemene trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in Europa, die al sinds half mei en in veel gevallen zelfs al sinds april dalende is.

De DAX Index op weekbasis (fig. 2)


In figuur 2 hebben wij de grafiek van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken op weekbasis opgenomen. Afgelopen week is de koers teruggeveerd vanaf de steun op 11.893. Hij is toen op het MA40 blijven liggen. Het MA10 ligt daar iets boven. De kans dat een dezer dagen het MA10 door het MA40 breekt is groot, maar een duidelijke stijging van de koersen kan dit nog tegenhouden. Dat zal echter niet gemakkelijk zijn want de koersen komen van een hoogte, die relatief gezien aanzienlijk boven het MA40 ligt. Mocht er een doorbraak komen dan spreekt men van een Death Cross. Dit is een indicatie dat de index in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken is geraakt. De kansen op een doorbraak zijn groot want er is nog steeds sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Dit is het geval met de meeste indexen als men hun weekgrafiek bekijkt. Iemand die nauwkeurig naar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken kijkt zou kunnen zeggen dat deze stijgend is (dit is ook een algemeen voorkomend verschijnsel) terwijl de koersen gelijk blijven. Wij zien dit niet als een onderbreking van het negatieve signaal. Maar er blijft ook voor de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken staan, dat de daggrafiek een koopsignaal geeft. Nu de week MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in ieder geval stijgend is heeft de daggrafiek meer kansen op een voortzetting van de positieve trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van vorige week. Dit zou het mogelijk maken dat de beurs een echte rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken heeft ingezet. In Europa waar de teruggang veel sterker was dan in de VS is er ook nog veel ruimte aanwezig. Men kan dus redelijk positief zijn maar dat vereist wel dat de markten in Amerika ook een duidelijke voortzetting gaan laten zien en daar zijn wij nu niet direct van overtuigd, zoals wij boven reeds stelden. Zoals u in figuur 2 kunt zien is een koers onder 11.893 cruciaal. Mocht die neergezet worden dan is de baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken van de DAX een feit en dan zien wij het voorlopig met droeve ogen aan. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken blijft gelden dat de koers niet onder 507 moet sluiten want mocht dat gebeuren dan ligt een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken voorlopig niet meer voor de hand.

De AEX Index op maandbasis (fig. 3)


In figuur 3 vindt u de maandkoersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. U ziet een mooi stijgend kanaal dat begint op een dieptepunt van 194,99 begin 2009. Drie keer werd de bovenste lijn geraakt en twee keer fungeerde de onderste lijn als een beginpunt van een nieuwe rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Nu ligt de vraag voor of de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken boven de steunzone van 510 / 511 vervolg gaat krijgen. Wij zien dat dus helemaal niet zitten, althans voorlopig nog niet. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder divergeert zonder enige discussie negatief en hij is ook dalende. Er ligt nog veel laken voor de schaar van deze indicator (en ook van andere) en dus kan iedere positieve conclusie naar het rijk van de fabeltjes verwezen worden. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken gaat de onderkant van het oplopende kanaal opzoeken of minstens een beweging in die richting maken, dat is voor ons een gegeven. Maar wanneer dat zal gebeuren en of de terugtocht heftig zal zijn laten wij helemaal in het midden. Wel concluderen wij uit deze grafiek, dat de mogelijke rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die in de daggrafiek misschien aangekondigd wordt, geen grote vormen aan zal gaan nemen.

De grote terugtocht zal zich inzetten in september of oktober van dit jaar en als dat niet gebeurt dan zal de markt zijn tijd nemen tot misschien wel het voorjaar van 2018. In dat verband zal uiteraard veel afhangen van de zwarte zwanen, die in deze onzekere tijd ongetwijfeld zullen opduiken. Het ligt in de lijn van de verwachting, dat de terugtocht kan reiken tot aan 425 (maar dat niveau is nog steeds stijgende). Gegeven deze verwachte terugtocht en omdat de korte termijn indicaties wel degelijk waarde hebben en ook verleidelijk kunnen zijn verdient iedere belegger zeer voorzichtig te zijn met het innemen van nieuwe posities en met de opbouw van zijn portefeuille. In dezen is de wijsheid, dat het beter is winst te derven dan winst te verliezen nog steeds zeer valabel.
Overigens past hier nog een extra kanttekening. Als de markt al in september / oktober de beweging omlaag continueert, zoals wij dat scenario hier schetsen, zou het wel eens snel kunnen gaan. Gelet op de economische omstandigheden in Europa is een lange termijn negatieve trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken op dit moment nog niet waarschijnlijk. Een scherpe reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag, die dan mogelijk snel weer ongedaan wordt gemaakt in november / december, past veel meer in de huidige omstandigheden. Het haalt de lucht uit markten, verhoogt de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken en zorgt voor nieuwe ruimte naar boven. Dat alleen al is gezond en hoog nodig in deze markt.

De Rente in € (fig. 4)


In figuur 4 tonen wij u bovenin een grafiek van de wekelijkse koersen van de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken en in de onderste grafiek de ontwikkeling van de rente in de Eurozone in het 10-jaars segment. De bovenste grafiek is in feite die van een 10-jarige Duitse staatslening en de onderste die van het feitelijke effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op een 10-jarige Nederlandse staatslening. Beide grafieken zouden precies omgekeerd aan elkaar moeten lopen en dat doen ze ook. In beide gevallen is een trendkanaal getekend dat al sinds medio 2006 aan de gang is. In 2016 is de uiterste grens van het kanaal opnieuw geraakt en sindsdien is er sprake van een consolidatiefase. Natuurlijk is het mogelijk dat hier sprake is van een omkeerpatroon in wording. Dat zou betekenen dat de lange (10-jaars) rente aan de vooravond staat van een belangrijke lange termijn stijging. Afgaande op de retoriek van de ECB zou men moeten verwachten dat de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken binnen het licht dalende consolidatiekanaal rechtsboven in de figuur weer omlaag zal gaan richting de steun van ongeveer 155%. Voor de 10-jaars rente onderin de figuur betekent dat een stijging tot circa 0,70% (nu 0,53%). Maar afgelopen week was daar geen zicht op. In tegendeel, de rente zakte en de weerstandlijn (bovenin) en de steunlijn (in de onderste grafiek) worden nu getest. En als de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken boven 166 uitstijgt komende maand, dan is zelfs sprake van een nieuw koopsignaal voor de €-obligatiemarkt. Hoe het ook zij, obligaties kunnen weer interessant worden, maar u zult toch even op de doorbraak moeten wachten.

De US$ en de € (fig. 5)


De $ is toe aan een adempauze. De steun op 82,6 leverde een snelle ommekeer vanuit een oversold positie. Het meest waarschijnlijke scenario is nu een geleidelijke terugkeer tot aan de oplopende trendlijn en de in figuur 5 getekende horizontale weerstandlijn die samenkomen op ongeveer 87,5. Dit herstel is niets meer dan een pullback na een belangrijke doorbraak omlaag en moet dus als een tijdelijk herstel gezien worden. Het zorgt voor ruimte voor een volgende trendfase waarvan de richting nu nog onduidelijk is, ook al verwachten wij dat de richting opnieuw omlaag gericht zal zijn. Immers, de Amerikaanse economie laat steeds meer tekenen van vertraging zien terwijl de Europese economie juist steeds harder groeit. Dat betekent minder druk omhoog op de Amerikaanse rente en juist wel meer druk omhoog op de Europese rente. Het verschil tussen de langere Amerikaanse rente (die nu nog duidelijk hoger ligt) en de Europese rente wordt dan kleiner en dat pleit voor een lagere $.

De prijs van een vat Brentolie (fig. 6)


Aanvankelijk leek het herstel van de olieprijzen een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op de dalende $-koers. Maar met dat herstel is de koers toch weer teruggekomen bij de bovenkant van een consolidatiekanaal waarvan de grenzen uiteenlopen. En het feit dat de koers nu onder deze lijn blijft hangen terwijl het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken weer terug naar de nullijn zakt zoals in de weekgrafiek in figuur 6 te zien is, betekent goed nieuws voor de oliemaatschappijen. Want daarmee wordt ruimte gecreëerd voor de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog. En daarmee zou het kopschouderbodempatroon links in de figuur zijn geldigheid terugkrijgen. Want de hele daling sinds de laatste top op US$58 lijkt niets meer dan een langdurige pullback naar de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van dit bodempatroon. Een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog door de grens van US$55 per vat betekent een koopsignaal voor olie met een koersdoel van ca US$80, een doel dat wij begin dit jaar al enkele keren genoemd hebben. Short in olie moet u duidelijk niet zitten op dit ogenblik!

Goud (fig. 7)


Bij de edelmetalen zoals Goud en Zilver heeft zich in de voorbije maand een belangrijke trendomkeer voorgedaan. Het zilver loopt nog iets achter op het goud in de zin dat zilver in € nog geen trenddoorbraak omhoog heeft laten zien, maar verder is het beeld grotendeels hetzelfde. In figuur 7 ziet u een grafiek van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken, bovenin in $’s en onderin in €. Belangrijk is de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog door de meerjarige dalende trendlijn boven in de figuur. Deze lijn is getekend vanaf de top uit 2011. Van een echt stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken kan nog niet gesproken worden, daartoe moet ook de grens op US$1.375 gebroken worden en dat kan zomaar nog enkele maanden tot zelfs een paar jaar duren. Hoe langer het duurt voor die grens doorbroken wordt, des te belangrijker zal de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken zijn. Onderin de figuur is de €-koers van het goud te zien. Ook hier is de weg omhoog weer gevonden, nu nog binnen een korter termijn dalend kanaal. De grens die hier gebroken moet worden is € 1.240 per troy ounce. Ook hier geldt, dat een doorbraak nog wel even op zich zal laten wachten, maar de weg ernaartoe is ingeslagen en het bereiken van die grens hoeft niet lang op zicht e laten wachten. Het doel is duidelijk, goud is op weg naar de grens van US$1.375 en wij gaan er vanuit dat pas op dat niveau een volgende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken gaat plaatsvinden. Goud is dus een belangrijk onderdeel van uw portefeuille op dit ogenblik.

Beleggen bij Vladeracken

En dat is wat wij al langere tijd in de portefeuilles van onze klanten propageren en ingevuld hebben. Vrijwel overal is een positie in goud en / of zilver opgebouwd. Daarnaast is in de actievere portefeuilles ook het belang van de categorie aandelen sterk teruggebracht ten faveure van liquiditeiten. Het gevolg is een fase, die nu al een aantal maanden duurt, waarin aandelenindices geleidelijk dalen en onze portefeuilles min of meer stabiel blijven liggen. In de afgelopen maand zijn zelfs vrijwel alle portefeuilles 0,5% tot 1,5% meer waard geworden. Ondertussen zijn wij bezig om de vruchten van onze analyses op papier te zetten. In het Prijs<Waarde Model hebben wij recent artikelen gepubliceerd over Alten, MTU Aero Engines en Prosegur. In de laatste hebben wij inmiddels, wij waren te vroeg, dat moet gezegd, positie ingenomen, de andere twee worden nog gevolgd. Maar ook hier zullen wij trachten posities in aan te kopen als de markt in de komende maand nogmaals een veer laat. Alles bij elkaar ziet 2017 er nog steeds prima uit. Alle onrust ten spijt is het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken in alle portefeuilles van onze klanten dit jaar positief. En wij gaan er vanuit dat het jaar per saldo, ondanks een mogelijk onrustig begin van het najaar, nog meer moois in het verschiet heeft.

Rickmers

Afgelopen vrijdag is bekend gemaakt, dat een externe partij een bod heeft uitgebracht op de uitstaande obligaties van Rickmers. De bieder biedt 1,55% van de hoofdsom. De details zijn ons nog niet duidelijk en wij kunnen hier dus nog niet meer over zeggen, maar wij zullen, zodra wij hierover meer te weten zijn gekomen, op onze website de nadere details van dit bod publiceren en cliënten, die positie in deze obligaties hebben, nader informeren.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 t/m 1/9 Doel per jaar
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 7,8 % 4,0 % 0,4 % 2,9 % -/- 10,7 % 4,9 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 3,4 % 5,6 % 5 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,1 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,1 % 8 %
Actief aandelen Amsterdam Selector 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % 0,2 % 22,2 % 8 %
Wereld Selector 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 % 2,8 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,8 % 17,2 % 5,6 % 4,1 % 9,4 % 7,3 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 13,8 % 17,9 % 1,2 % 3,9 % 0,7 % 5,2 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 2 oktober 2017.

Reeds besproken onderwerpen:
Algemeen
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland
Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016 en voor 2017? Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2016)

De Japanse beurs

De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters van Aegon Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Aandelen Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek), Wereldhave
Aandelen: Aalberts, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Koninklijke Olie, Nokian Renkaat, Philips, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen High yield obligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken Memory Coupon Notes op Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch
Overige onderwerpen MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding
Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet, Tier 1,2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s
Volatility, handelssystemen, derivaten, ETF’s Range Accrual Notes van de EIB en RBS
TA indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Den Haag, 4 september 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.