Succesvol beleggen kan uitsluitend geschieden op een systematische wijze en nadat is vastgesteld binnen welke randvoorwaarden er belegd dient te worden. Deze aanpak betekent dat aan de basis van beleggingsbeslissingen een methode dient te liggen waar met een strakke discipline gevolg aan wordt gegeven.

De Profielen In overleg met haar cliënten en conform de regelgeving van de toezichthouders stelt Vladeracken een profiel op dat het raamwerk definieert waarbinnen Vladeracken, volgens de Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken-methodiek, het beleggingsbeleid voor haar cliënten uitvoert.

Hieronder volgen de standaard beleggingscategoriën, opgesteld naar toenemend risico, waarmee een portefeuille kan worden opgebouwd. De cliënt geeft zijn risicoacceptatie aan en zijn eigen voorkeuren ten aanzien van het type beleggingsbeleid dat Vladeracken voor hem / haar moet uitvoeren, zodat er een specifiek risicoprofiel kan worden vastgesteld.

Bij de invulling van dit specifieke risicoprofiel komen zaken aan de orde zoals noodzakelijke kasstromen, financiële positie, beleggingshorizon en eigen kennis en ervaring op grond waarvan vervolgens voor de diverse beleggingscategorieën de grenzen worden vastgelegd waarbinnen mag worden belegd.

 

Geen Risico Geschat gemiddeld rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken 4,6%
Hieronder vallen alle vormen van het aanhouden van kasgeld zoals rekening-courant tegoeden, deposito’s, spaarrekeningen en liquiditeitenbeleggingsfondsen.
Referentieperiode: 01-01-1993 – 31-03-2009
Weinig Risico Geschat gemiddeld rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken 6,7%
Obligaties met een kwalificatie van minimaal AA zoals staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar en 30 jaar en mantels van obligaties behoren tot deze groep. Het risico beperkt zich tot waardeveranderingen tijdens de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken onder de invloed van veranderingen in het renteniveau. Onder deze categorie vallen ook bepaalde risicoloze constructies opgebouwd met behulp van derivaten.
Referentieperiode: 01-01-1993 – 31-03-2009
Gematigd Risico Geschat gemiddeld rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken 6,1%
Hieronder vallen obligaties (inclusief speciale obligaties zoals bijvoorbeeld convertibles) van debiteuren met een hoger effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken maar met een groter risico dan AA, garantieproducten, constructies met behulp van derivaten waar een zekere mate van bescherming is ingebouwd, beleggingen in onroerend goed via beursgenoteerde beleggingsfondsen en beleggingen met behulp van de Fund Selector .
Referentieperiode: 01-11-1999 – 30-06-2012
Normaal Aandelen Risico Geschat gemiddeld rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken 13,8%
De selectie van aandelen op fundamentele basis volgens de PRIJS<Waarde biedt een aantrekkelijk rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken met een normaal aandelenrisico. De PRIJS<Waarde Methode is een zogenoemde “waarde”-methode. Aandelen worden geselecteerd op basis van fundamentele criteria. Vervolgens wordt een toekomstige waarde ingeschat voor de betreffende ondernemingen. De aandelen worden gekocht wanneer zij relatief goedkoop zijn en worden dan net zolang aangehouden tot zij óf niet meer aan de criteria voldoen óf te duur zijn geworden.
Referentieperiode: 01-01-1993 – 30-06-2012
Actief Risico Geschat gemiddeld rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken 9,6%
Aandelenselectiesystemen op grond van de kwantitatief technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken vallen in deze groep. Het betreft de Vladeracken Amsterdam SelectorEen identificatiesysteem van koopbare aandelen genoteerd op Euronext Amsterdam en/of Euronext Brussel. Het systeem is gebaseerd op de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken en schakelt zichzelf uit in periodes waarin de algemene beurstrend negatief is. Het is een MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken-strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken en de Vladeracken Wereld Selector . Het gaat hier om een zeer actief beleggingsbeleid. Constructies met behulp van derivaten zoals bijvoorbeeld een synthetisch aandeel zijn mogelijk. Deze systemen houden rekening met de grotere bewegingen in de aandelenmarkten en geven gedurende zwakke periodes op de beurs geen signalen. Er wordt gedurende deze tijd niet belegd. De portefeuille is dan geheel of gedeeltelijk liquide. Deze “liquide” periodes tellen wel mee bij de berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken waardoor het gemiddelde historische rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken gedrukt wordt. In overleg kunnen ter verhoging van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken in tijden van tegenspoed (short)positie ingenomen worden met behulp van derivaten.
Referentieperiode: 01-01-1993 – 30-06-2012
Hoog Risico
Met behulp van de Vladeracken Handelssystemen wordt actief gehandeld in derivaten en alle mogelijke andere soorten effecten. In deze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken dient de belegger er in beginsel rekening mee te houden dat 100% van zijn/haar vermogen verloren kan gaan. Historische rendementsgegevens verschillen per systeem en zijn op aanvraag beschikbaar.