Kosten

Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken hanteert een tariefmodel voor vermogensbeheer, te weten een een vaste fee met een prestatievergoeding. Met de fusie in 2020 met Today’s Group BV zullen de tarieven voor vermogensbeheer gestroomlijnd gaan worden. In de tabel hieronder treft u de tarieven die bij Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken werden gehanteerd tot het moment van de fusie op 1 november 2020.  Het om de kosten die vermogensbeheerders in Nederland vaak hanteren of gehanteerd hebben. Daarachter hebben wij onze specifieke tarieven per soort opgenomen:

Kostensoort Wat rekent Vladeracken  / Today’s? BTW
Vaste vergoeding 1,2% met minimum van € 500 per jaar +21%
Prestatievergoeding 25 % van de winst boven de overeengekomen rendementsdoelstelling +21%
Verborgen kosten Komen bij Vladeracken niet voor.
Retourprovisie Vanaf 1 januari 2014 landelijk verboden. N.v.t.
Bestandsvergoeding Wordt inmiddels niet meer door depotbanken betaald, maar in gevallen waarin dat wel zou geschieden wordt deze aan u doorvergoed. 0%
Plaatsingsfee Is bij wet verboden en geldt als een verborgen kostenpost.
Rentemarge Niets, maar uw bank houdt een rentemarge van tenminste 0,5%. Geen
Toezichtskosten € 175,- per jaar in 2021 (was € 125,- in 2020). Geen

Toelichting

Vaste vergoeding

De beheerder ontvangt voor haar diensten jaarlijks een vaste vergoeding van 1,2% (excl. BTW) van het vermogen te berekenen in halfjaarlijkse termijnen bij vooruitbetaling en berekend over de waarde van het door de beheerder te beleggen deel van het vermogen bij aanvang van de nota periode. Daarbij wordt een minimum tarief gehanteerd van € 500,- excl. BTW per jaar. Uiteraard geldt voor grotere vermogens een afnemend percentage.

Prestatievergoeding

Daarnaast ontvangt de beheerder na afloop van elk kalenderjaar een performance fee van 25% (excl. BTW) van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken voor zover dat uitstijgt boven de vooraf bepaalde benchmark, ook wel het drempel rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken genoemd. Deze benchmark is afhankelijk van het gekozen risicoprofiel en is gelijk aan een vast percentage. Het percentage varieert van 4% per jaar voor een zeer defensief profiel tot 8% per jaar voor een zeer offensief profiel.

De performance fee wordt berekend over het netto resultaat, ná aftrek van alle relevante bankkosten, de vaste vergoeding voor de beheerder en het te behalen drempel rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Ook hier geldt dat verliezen die worden geleden in enig jaar in de daaropvolgende periode eerst dienen te worden ingelopen alvorens performance fee berekend kan worden over de hierboven gedefinieerde outperformance (zogenoemde principe van “high watermark”). Er vindt geen verrekening plaats van het jaarlijkse drempel rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken wanneer dat in enig jaar niet wordt gehaald. In zoverre de nota periode niet een volledig kalenderjaar beslaat wordt met pro-rata cijfers gewerkt.

Retourprovisie

Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken werkt zonder retourprovisies. U betaalt het netto tarief van de depotbank waar u uw te beheren vermogen onder brengt. Maar Today’s Group BV is zelf ook broker en verdient als zodanig zelf de brokeragekosten die in het verleden, bij Vladeracken BV, nog werden afgedragen aan de depotbanken.

Bestandsvergoeding en plaatsingsfee

Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken hanteert geen bestandsvergoedingen en geen plaatsingsfees. Daar waar dit soort vergoedingen beschikbaar zijn worden deze doorgegeven aan de betreffende cliënt. Voor een uitgebreide toelichting op ons beleid ten aanzien van bestandsvergoedingen en plaatsingsfees verwijzen wij naar de hier opgenomen link.

Rentemarge

Over girale tegoeden ontvangt u bij elke bank een rentevergoeding. U leent immers het girale tegoed uit aan de betreffende bank. De vergoeding is afhankelijk van de kostprijs van vermogen die de bank zelf heeft dan wel van de vergoeding die zij op haar beurt ontvangt bij het weer uitzetten van de girale tegoeden bij derden (denk aan de verstrekking van hypotheken). Deze vergoeding is voor u ook een kostenpost, zij het dat deze over het algemeen niet zichtbaar is. Cliënten van Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken houden doorgaans een rekening bij Binck Bank, Caseis Bank of Interactive Brokers aan. Hier geldt een rentevergoeding die gebaseerd is op de tarieven die overheden elkaar in het Euro-gebied in rekening brengen / betalen, (bij Binck het zogenoemde Eonia-tarief). Binck Bank heft hierop een marge van 0,5% per jaar zodat de rentevergoeding die u ontvangt Eonia minus 0,5% bedraagt (met een minimum van 0%). Today’s Group BV ontvangt hiervan niets. Bij Interactive Brokers echter wordt wel een opslag gehanteerd die ten gunste van Today’s Group BV komt.

Toezichtskosten

De kosten voor het toezicht door AFM en DNB zijn door de jaren heen vrijwel steeds de sterkst groeiende kostenpost geweest bij Vladeracken BV en veel andere vermogensbeheerders, waaronder ook bij Today’s Group BV. Inmiddels hebben zij dusdanige proporties bereikt, dat het niet langer verantwoord is om deze kosten als onderdeel van de kosten van het vermogensbeheer in de tarieven verwerkt te laten zijn. Bij Today’s GRoup BV is het usance om een separate nota te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken voor deze kosten, welke in 2020 € 125,- bedroeg en voor 2021 € 175,- zullen bedragen per cliënt. Het bedrag wordt alleen in rekening gebracht bij vermogens boven € 100.000,-. Verreweg het leeuwendeel van de beheerde portefeuilles bij Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken voldoet hieraan en Vladeracken heeft zich aan deze aanpassing van de tariefstructuur geconfirmeerd, met name om zichtbaar te maken hoezeer dit type kosten de pan uit rijst.

TCO (Total Cost of Ownership)

Per 1 januari 2018 dienen vermogensbeheerders een TCO te rapporteren. Een toelichting op de betekenis van dit begrip treft u onder de hier opgenomen link.

Privacy policy

Today’s Group BV is als vergunninghouder verplicht dossiers aan te leggen van en over haar cliënten. Today’s heeft personeel in dienst en onderhoudt ook van haar personeelsleden dossiers. Zij geldt daarmee als gegevensverwerker naar de Algemene Verordenig Persoongegevens. In onze “Privacy Policy” zetten wij uitgebreid op een rij welke gegevens wij bewaren, waarom wij dat doen en hoe wij deze gegevens bewaren en beveiligen. Klik deze link aan om ons gegevensverwerkingsbeleid te kunnen inzien.

Overige voorwaarden

De beheerder is gemachtigd om de rekening bij de betreffende bank voor zowel de vaste kosten als de prestatievergoeding te belasten na opstelling van het bijbehorende verslag en de bijbehorende afrekening.

De minimum portefeuille omvang bedraagt € 50.000.-. Dit minimum is mede afhankelijk van de mate waarin van de beheerder maatwerk wordt verlangd. Voor portefeuilles met een substantieel grotere omvang kan een lager tarief gelden.

De kosten van aan- en verkoop van effecten en opties (transactiekosten) en de kosten voor het bewaren van deze effecten (bewaarloon) zijn de kosten die de betreffende instellingen u rechtstreeks in rekening brengen. Een overzicht van deze kosten is op aanvraag beschikbaar.

Advieswerkzaamheden

De expertise van Today’s Group BV leent zich bij tijd en wijle voor individuele, vaak eenmalige, advieswerkzaamheden, niet-zijnde beleggingsadvies in de zin van de Wft. In dat geval is een stuksprijs bespreekbaar waarbij  een uurtarief van € 200 excl. BTW wordt gehanteerd.

Mocht u vragen hebben over deze informatie, belt u ons dan alstublieft: +31.70.3118730.