FUSIE MET TODAY’S VERMOGENSBEHEER

Op 24 augustus 2020 hebben Vladeracken BV en Today’s Group BV een persbericht uit doen gaan waarin zij de overname van de activiteiten op gebied van vermogensbeheer van Vladeracken BV door Today’s Group BV wereldkundig hebben gemaakt. De fusie is geëffectueerd per 1 november 2020. De hieronder weergegeven aanpak van het vermogensbeheer door Vladeracken BV is eveneens overgedragen. De systematiek zal in 2021 worden geïntegreerd in de systematiek voor vermogensbeheer van Today’s Vermogensbeheer. Tot die tijd zal de onderhavige aanpak onder de handelsnaam Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken worden gecontinueerd door Today’s Group BV voor ten minste de cliënten die vanuit Vladeracken BV aan Today’s Group BV zijn overgedragen.

ONZE MODELMATIGE SYSTEMATISCHE AANPAK

Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken staat voor de opbouw van portefeuilles van vermogensbeheercliënten met behulp van een aantal zelf ontwikkelde bouwstenen. Aan de basis van elke bouwsteen ligt een modelmatige, systematisch aanpak. De resultaten van de bouwstenen worden gepubliceerd op deze pagina en in onze maandelijkse nieuwsbrief. Cliënten ontvangen elk kwartaal een vermogensrapportage waarin het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van de gehele portefeuille wordt getoond. In feite is dit rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken een samenstel van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van de verschillende in de portefeuille toegepaste bouwstenen.

Zo wordt voor elke portefeuille met de cliënt een afspraak gemaakt over welk model of welke modellen gehanteerd worden bij het beheer. Bij het gebruik van meerdere modellen wordt afgesproken in welke verhouding de modellen moeten worden toegepast.
Stel u wenst een offensief opgebouwde portefeuille met uitsluitend aandelen die door ons wordt beheerd. Er wordt dan gekozen voor een samenstel van enkele modellen (de exacte samenstelling geschiedt in overleg met de cliënt, onderstaande opstelling is daar een voorbeeld van):

  • 40% van de portefeuille wordt belegd volgens onze fundamentele lange-termijn aanpak zoals wij die onder de noemer van onze Prijs<Waarde Methodiek hebben gedefinieerd;
  • 30% van de portefeuille wordt belegd volgens onze Europa Selector Methodiek; en
  • 30% van de protefeuille wordt belegd volgens onze Fund Selector Methodiek.

Dient het risico van het vermogen lager te liggen, dan combineren wij onze aandelenmodellen met onze fundamentele obligatiemethodiek. Obligaties lenen zich bij uitstek voor een “politiek van “buy-and-hold” met dien verstande dat een actieve rentepolitiek wel goed past. Maar de basis van een obligatieportefeuille zal veel meer in de fundamentele beoordeling van kredietrisico’s liggen dan in een actieve quantitatieve strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken zoals die gehanteerd wordt binnen onze Selector-strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën.

Methodiek, discipline en onafhankelijkheid

Wij zijn ervan overtuigd dat een vruchtbaar, winstgevend beleggingsbeleid alleen geleverd wordt door die beheerders die een consistente, systematische aanpak van het beleggingsvraagstuk hanteren. Er moet een methodiek zijn die aan de basis van het beleggingsbeleid ligt om te voorkomen dat de waan van de dag leidend wordt voor het beleggingsbeleid. Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken hanteert een in eigen beheer ontwikkeld en onderhouden modelmatige aanpak. Systematiek en discipline staan hierin voorop. Het startpunt is een fundamenteel model, op grond waarvan een “shortlist” van individuele aandelen en andere beleggingstitels wordt samengesteld. Vervolgens wordt de feitelijke aan- en verkoopbeslissing gebaseerd op de Kwantitatief Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken van financiële gegevens. Door de hiervoor noodzakelijke research in eigen beheer uit te voeren kunnen wij de belegger garanderen dat onze visie en methodiek onafhankelijk zijn.

Beperkingen, een beursnotering is een “must”

Liquiditeit is een vereiste om de aanpak van Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken te kunnen waarborgen. Op elk moment moeten beleggingen verkocht kunnen worden zonder dat de markt verstoord wordt. Dat betekent dat Vladeracken haar beleggers uitsluitend adviseert over beleggingsinstrumenten waarvan een beursnotering en koersdata voorhanden zijn. Dit hangt samen met de kern van de Kwantitatief Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken; deze methode analyseert financiële instrumenten op basis van koers- en omzethistorie. Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken maakt van derden gebruik waar het andersoortige kennis betreft zoals niet-beursgenoteerde investeringen, fiscale aangelegenheden en accountantsvraagstukken. wij leveren dan wel informatie, maar beslissen niet zelf in het kader van het vermogensbeheer om hierin beleggingen te doen. Het is dan de cliënt die zelf bepaalt of hij of zij een dergelijke belegging aan wil gaan en de cliënt doet dan ook zelf de feitelijke storting. Met welke partners wij samenwerken vindt u op onze “Partner”-pagina.

Filosofie: Absoluut rendement tegen een verantwoord risico

Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken heeft altijd het principe gehanteerd van absoluut rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Niemand is geïnteresseerd in het verliezen van minder geld dan de index. Het doel is dan ook het behalen van een positief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken: ‘absolute return‘, en wel ongeacht de marktomstandigheden. Maar rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken kan nooit los gezien worden van risico. Wij streven dus naar een positief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken tegen een verantwoord risico.

Individuele modellen

In de kern hanteert Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken een drietal modellen. Het eerste is een kwantitatief model gebaseerd op het principe van MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken. Dit is de meest actieve aanpak, gericht op de aan- en verkoop van aandelen en /of de aan- en verkoop van trackers. Wij vatten deze modellen samen onder de noemer “Vladeracken Selector Methodiek” en kennen als varianten de “Amsterdam of Benelux Selector” (het beleggingsuniversum is dan het totaal van aandelen met een notering in Amsterdam en / of Brussel), de “Europa of Wereld Selector” (het beleggingsuniversum is dan een pakket van ruim 450 aandelen met een notering op een Europese beurs niet zijnde Amsterdam of Brussel) en de “Fund Selector” (het beleggingsuniversum bestaat dan uit 100 a 200 trackers, gericht op specifieke landen, commodities, sectoren of andere indexgerelateerde beleggingscategorieën).

Daarnaast hanteren wij een fundamenteel model, onze “Prijs<Waarde Methode“, waarbij een beperkt aantal aandelen (8 tot 12) uit een universum van momenteel ruim 550 Europese beursgenoteerde ondernemingen wordt gekozen. De keuze is gebaseerd op een uitgebreide fundamentele analyseEen analyse techniek die zich richt op de redenen van de markt-bewegingen. Benjamin Graham wordt beschouwd als de grondlegger van de Fundamentele Analyse. Copyright Vladeracken, die het best als een Waarde Aanpak gekenschetst kan worden in de geest van Warren Buffett. Dit model wordt gekenmerkt door een lager risico dan de Selector-methodiek, omdat doorgaans goedkopere aandelen worden gekozen en omdat er aanmerkelijk minder gehandeld wordt. Eenmaal gekozen aandelen blijven in de portefeuille net zolang to zij hetzij te duur zijn geworden, hetzij niet langer aan de criteria voldoen, hetzij andere goedkopere alternatieven gevonden worden. Ook de “Methode Jan de Ost”, die sinds eind 2018 wordt gehanteerd binnen Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken is een dergelijk fundamenteel model.

En ten slotte hanteren wij een model dat eveneens op een fundamentele leest is geschoeid, maar waarbij ook naar technische factoren gekeken wordt en waarbij de focus ligt op een combinatie van obligaties en aandelen, die tesamen moeten leiden tot een defensieve portefeuille. “Spreiding”, “dividendrendementHet dividend dat uitgekeerd word, wordt gedeeld door de prijs van het betreffende aandeel. Door de jaren heen is het Dividend Yield een belangrijke indicator geweest in het voorspellen van dalende markten. Een lage Dividend Yield duidt op hoge aandelenprijzen. De markt heeft geen andere mogelijkheid meer, zo wordt aangenomen, dan te dalen. In het algemeen wordt het niveau van 2,8 aangemerkt als het keerpunt. Een niveau van 7 wordt gezien als een welhaast zekere indicatie dat de markt gaat stijgen. De Dividend Yield kan worden berekend voor alle gemiddelden van aandelenkoersen. Anthony Spare en Nancy Tengler gebruikten deze indicator als selectiemiddel. Zij vergeleken daartoe de Dividend Yield van het aandeel met de Dividend Yield van de markt als geheel. Hoge waarden vergeleken met de gemiddelde waarde identificeerden zij als koopsignalen en omgekeerd lage waarden als verkoopsignalen. Copyright Vladeracken”, “rentepolitiek”, “verlaging van risico’s middels het gebruik van goud en zilver” zijn hier de toverwoorden. De keuzes, die binnen deze aanpak worden gemaakt, worden steevast begeleid met een uitgebreide, op schrift gestelde analyse, die u altijd en ook met terugwerkende kracht op onze website kunt vinden onder de kop “Onze Research”.

Portefeuilles kunnen, zoals gezegd, ook uit een samenstel van deze methodieken worden opgebouwd.

Let op: De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.