Resultaten Today’s Group BV, Vladeracken Methodieken

In onderstaande tabel treft u drie reeksen resultaten. In het bovenste blok hebben wij de jaarlijkse rendementen opgenomen zoals die behaald worden in goed gespreide, over het algemeen vrij defensief ingestelde portefeuilles. Het gaat hier dus om een totaal rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van het samenstel van modellen in portefeuilles van cliënten.

Het tweede blok concentreert zich op de resultaten van de specifieke aandelen-modellen. Vrijwel geen enkele cliënt volgt bij Today’s Group BV slechts één aandelen-model. In tegendeel, als aandelen de basis van een portefeuille vormen, dan wordt een combinatie van een of meerdere van deze modellen geadviseerd.

Het derde blok bevat de resultaten van enkele algemeen aanvaarde aandelenindices. Deze worden, binnen de Vladeracken Modellen, door ons als vergelijkingsmaatstaf gehanteerd.

Alle hier getoonde cijfers zijn netto cijfers. Dat betekent dat alle kosten van het beheer, zoals de kosten van de vermogensbeheerder, maar ook transactiekosten, bewaarloon, kosten van beleggingsfondsen etc. in de resultaten zijn verwerkt. Today’s Group BV werkt, voor zover het de Vladeracken Modellen betreft, met een prestatievergoeding voor rendementen, die uitstijgen boven een vooraf vastgestelde jaarlijkse doelstelling (rechter kolom). Ook deze kosten zijn in de resultaten verwerkt.

Risico categorie Methode 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
t/m 5/7
Doel per jaar
(Zeer) defensief Defensieve portefeuilles (stamrechten e.d.) -/- 10,7% 5,7% -/- 7,4% 10,0% -/- 0,2% 4,5% -/- 9,8% 6,4% 5,3% 4 %
Matig Mix aandelen en obligaties -/- 3,4% 10,7% -/- 6,7% 17,0% 0,0% 10,3% -/- 11,0% 7,6% 6,3% 5 %
Aandelen modellen
Matig / fondsen Fund Selector 1,1% 5,5% -/- 5,4% 13,9% -/-7,2% 11,5% -/- 13,3% 5,1% 3,2% 6 %
Normaal aandelen Prijs<Waarde 0,2% 12,5% -/- 23,1% 22,6% -/- 3,3% 35,4% -/- 13,0% 14,9% 15,3% 8 %
Actief aandelen * Benelux Selector 0,1% 23,7% 0,6% 22,4% 5,8% 11,2% -/- 8,2% 1,1% -/-8,1% 8 %
Europa Selector 4,2% 8,2% -/- 21,0% 15,4% 15,2% 5,9% -/- 1,3% -/-8,7% -/-7,2% 8 %
Zeer offensief Today’s Global ESG Sust Equity -/- 2,9% 35,6% 10,6% 27,4% -/- 19,7% 28,3% 13,0% 10 %
Vergelijkende indices
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,4% 12,7% -/- 10,4% 23,9% 3,3% 27,8% -/- 13,7% 14,2% 18,7%
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 0,7% 6,5% -/- 14,3% 24,8% -/- 5,1% 15,7% -/- 11,7% 19,2% 10,1%

* De Benelux Selector is de voorzetting van de Amsterdam Selector, de Europa Selector is de voortzetting van de Wereld Selector. De naamswijziging is toegepast om beter aan te sluiten bij het keuzeuniversum dat momenteel wordt gebruikt. Het keuzeuniversum is in beide gevallen gewijzigd per 1 januari 2010. Het universum wijzigt door de jaren heen uiteraard ook doordat noteringen wegvallen (overnames, faillissementen) of juist omdat nieuwe aandelen genoteerd worden en dan ook aan het universum worden toegevoegd.

MiFiD II en TCO

Per 3 januari 2018 is een zoveelste serie wettelijke maatregelen van kracht geworden voor financiële ondernemingen met een vergunning. Voor Today’s Group BV zijn deze nieuwe regels eveneens van toepassing. Onder meer betekent dit dat de kosten van de werkzaamheden van uw vermogensbeheerder transparant gemaakt dienen te worden middels een zogenoemde TCO (Total Cost of Ownership), een percentage dat moet worden toegevoegd aan de rapportage over producten en resultaten aan cliënten en potentiële cliënten. Voor een uitgebreide bespreking van de TCO verwijzen wij u naar onze toelichting hierover. Een TCO moet zowel ex-ante als ex-post worden gepubliceerd. Bij publicatie ex-post gaat het om het feitelijk behaalde percentage in een beleggingsperiode. Dit is dus een achteraf, feitelijk bepaald percentage. Tegenwoordig wordt dit percentage standaard opgenomen in alle rapportagebrieven aan onze cliënten. Daarnaast moet een zogenoemde verwachte TCO gepubliceerd wordt. Dit is dus het ex-ante of verwachte percentage. Dat nemen wij op en kunt u dus terugvinden in de documenten waarin wij voor elk van onze modellen toelichten hoe het model werkt en wat u van het model mag verwachten. Wij hebben voor elk door ons gehanteerde model een dergelijke document opgesteld, dat onder meer bereikbaar is middels de link in de tabel bij elk van de betreffende modellen.

Risicograad

Voor elk model bestaat ook een risicograad. In de ogen van de toezichthouders wordt risico gemeten met behulp van de standaarddeviatie van de koersbewegingen van de onderliggende effecten waarin wordt belegd. De toezichthouders gaan hierbij gemakshalve voorbij aan verschillende zaken. Zo is er het feit dat de beslissingen van uw beheerder (zoals bijvoorbeeld, moeten wij eigenlijk wel in aandelen belegd zijn) evenzoveel zo niet meer bijdragen aan het risico van uw beleggingen, dan het risico van de feitelijk gekozen beleggingen. Ook is risico lang niet altijd standaard normaal verdeeld. Je zou zeggen dat de kredietcrisis uit 2008 hiertoe voldoende bewijs heeft geleverd.

Wij meten het risico van de verschillende modellen al jaren middels een voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken van de standaarddeviatie van de resultaten van de totale portefeuille van elk model gemeten over een jaar. In de rapportages naar cliënten wordt vervolgens dit risico over de gehele portefeuille berekend, uitgaande van de gekozen verhouding van de verschillende modellen. Die verhouding wordt bovendien elk kwartaal aangepast aan de nieuwe werkelijkheid voor elke cliënt (uiteraard binnen de in het contract voor vermogensbeheer gestelde profielgrenzen). Dit percentage wordt na berekening eveneens opgenomen in de vermogensrapportages die cliënten worden toegestuurd. In de toelichtingen op onze modellen is dit percentage ook, per model, opgenomen.

Doordat sommige modellen zo nu en dan uitgezet worden, kan het zijn, dat in een model een groot deel tot alle aandelenbeleggingen verkocht worden. Waarom zou je in aandelen beleggen als de markt trendmatig daalt? In de modelportefeuilles kan dan een relatief groot percentage liquiditeiten ontstaan. Dat zien wij dan ook terug in de portefeuilles van cliënten. Het gevolg is echter dat het berekende risico sterk kan dalen. En dat zal dan weer een vreemde weergave geven van het te verwachten risico. Immers, u belegt volgens een model dat tot 100% in aandelen kan beleggen. Daarom zult u in de vermogensbeheerrapportages ook altijd een nuancering aantreffen op dat risicopercentage, met name wanneer wij het feitelijke percentage te laag achten ten opzichte van wat het kan zijn als de portefeuille volledig belegd is.