Privacy Policy Vladeracken Vermogensbeheer

(publicatiedatum 25 april 2018, aangepast per 3 januari 2020)

Vladeracken is een vermogensbeheerder met een vergunning van de AFM en DNB. Vladeracken opereert vanuit een commerciële basis. Uit beide oogpunten verzamelt en bewaart Vladeracken (persoonlijke) gegevens van klanten, personeelsleden en iedereen die met Vladeracken op welke manier dan ook contact zoekt.

In dit stuk zetten wij uiteen waarom wij gegevens verzamelen, welke gegevens wij verzamelen, hoe wij die gegevens bewaren en beveiligen, aan wie wij die gegevens al dan niet ter beschikking stellen, wat uw rechten zijn in dit kader en wat u kunt doen om meer te weten te komen hierover bij Vladeracken. Het stuk is van toepassing voor alle activiteiten van Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken.

I Waarom verzamelt Vladeracken (persoonlijke) gegevens?

I.a. Cliënten en onze vergunning
Vladeracken heeft als vermogensbeheerder een wettelijk zorgplicht, zowel jegens de cliënt zelf als jegens de maatschappij zoals vertegenwoordigd door wetgevers en toezichthouders. Dat betekent dat Vladeracken van al haar cliënten moet vaststellen wie zij zijn, waar het vermogen van de betreffende cliënt vandaan komt, wat de risicohouding en –tolerantie van een cliënt is, wat zijn / haar doelstellingen zijn, hoe de (toekomstige) inkomenspositie er uit ziet, etc. etc. Daarnaast gelden er een aantal wettelijke regels, die maken dat wij doorlopend gegevens moeten vastleggen en bewaren (zie verderop in dit stuk voor meer details).

I.b. Personeel
Om haar taken uit te kunnen voeren heeft Vladeracken personeel in dienst. Ook van het personeel worden gegevens vastgelegd, vrijwel altijd omdat Vladeracken ook hier aan wet- en regelgeving moet voldoen, maar ook om het welzijn van het personeel nu en in de toekomst van dienst te kunnen zijn.

I.c. Andere personen en instanties
Vladeracken streeft groei na en Vladeracken maakt gebruik van informatie van derden. In het laatste geval is het onze verantwoordelijkheid om de betrouwbaarheid van deze informatie te toetsen en uit dien hoofde doen wij onderzoek en ontvangen wij en houden wij gegevens van deze derde partijen.

Om de groei van het bedrijf te waarborgen zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe cliënten. En dat betekent dat wij proberen om de gegevens van een ieder die belangstelling voor Vladeracken en haar producten en publicaties heeft getoond zodanig vast te leggen, dat wij in de toekomst deze personen en instanties desgewenst kunnen benaderen om de producten en diensten van Vladeracken bij hen voor het voetlicht te brengen. Uiteraard is het hierbij altijd mogelijk om aan te geven dat men niet benaderd wenst te worden. Een simpel mailverzoek of telefoontje volstaat.

Wat wij niet doen is de verzamelde gegevens aan derden ter beschikking stellen voor commerciële doelstellingen van deze derden!

II Welke gegevens verzamelt en bewaart Vladeracken?

II.a. Cliënten
Van onze cliënten verzamelen wij in beginsel alle informatie die wij kunnen vinden. Dat begint met namen, adresgegevens, fiscaal nummer, een kopie van het meest recente paspoort of ander ID, gezinssamenstelling, huwelijkse voorwaarden, inkomsten, belastinggegevens waaronder belastingaangiftes, persoonlijke voorkeuren zoals hobbies, culturele activiteiten, vakantiebestemmingen, sportactiviteiten etc. etc., kortom in feite alles wat ons kan helpen om te bepalen wie onze cliënten zijn, om uit te zoeken wat hun risicohouding en risicotolerantie is, maar ook om ze met raad en daad te kunnen bijstaan in heel veel meer zaken, dan alleen het vermogensbeheer dat wij uitvoeren voor de cliënt. Vladeracken stelt zich in die zin ook op als financieel adviseur en wealth manager / family office wanneer dat wordt gevraagd. Hieronder vallen dus ook gespreksverslagen, brieven, mailverkeer maar ook neemt Vladeracken alle telefoongesprekken op die worden gevoerd, waaronder die met cliënten (dit is een wettelijke verplichting, zie verderop in dit stuk onder III).

Al deze gegevens worden bewaard, in beginsel tot zeven jaar ná afloop van een contract met een cliënt. De zevenjaarstermijn heeft te maken met de wettelijke verplichting die een BV heeft om haar zakelijke en financiële archief gedurende zeven jaar vast te houden.

II.b. Personeel
Vladeracken heeft personeel in dienst en betaalt daartoe salaris. Daarover moet loonbelasting worden afgedragen en daar horen fiscale gegevens bij die Vladeracken moet vastleggen en jegens de fiscus moet gebruiken. Daarnaast is Vladeracken verplicht om de deskundigheid en betrouwbaarheid van haar personeel te monitoren en ook daar moet dus een dossier voor worden opgebouwd en aangehouden. En last but not least, Vladeracken is geïnteresseerd in een aangename werkomgeving en zal uit dien hoofde dus ook gegevens vastleggen. Zo mag een verjaardag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan.

Gegevens waar het om gaat zijn adresgegevens, een arbeidscontract, kopie van een identiteitsbewijs (paspoort of anderszins), kopieën van opleidingscertificaten, functioneringsverslagen en beoordelingsverslagen en pensioendocumentatie en soms ook andere informatie wanneer die relevant is voor het beantwoorden van vragen van en over het personeel.

II.c. Andere personen en instanties
Hier gaat het vooral om leveranciers. Vladeracken heeft te maken met een externe accountant, met verschillende toezichthouders, met diverse depotbanken, met banken voor haar eigen betalingsverkeer, met leveranciers voor kantoorbenodigdheden, telecomdiensten, internet, hard- en software, een website en ga zo maar verder. Van al deze instanties zijn gegevens nodig zoals contactgegevens, telefoonnummers, adressen en vaak ook nota’s en contracten.

III. Wat doet Vladeracken met het telefoonverkeer?

Sinds 3 januari 2018 moet Vladeracken uit hoofde van haar vergunning alle telefoongesprekken opnemen die over beleggen gaan. Vervolgens moeten die gesprekken 5 jaar worden vastgehouden. Dit is een verplichting die ons is opgelegd door de toezichthouder, de AFM, die zich daarbij baseert op Europese wetgeving in het kader van MiFiD IIMarkets and Financial Instruments Directive II. Een voorlopig akkoord over strengere regels voor de derivatenmarkt. Er moet nog overeenstemming bereikt worden met het Europese parlement (juni 2013). Het doel is om de over-the-counter markt te reguleren. Copyright Vladeracken. Dat betekent dat niet alle gesprekken moeten worden opgenomen, maar alleen de gesprekken waarin over beleggingen gesproken wordt. Het probleem is echter dat noch vooraf, noch achteraf kan worden vastgesteld of er tijdens een telefoongesprek al dan niet over beleggingen is gesproken als niet alle gesprekken worden opgenomen. En dus neemt Vladeracken alle telefoongesprekken op en bewaart Vladeracken gedurende vijf jaar alle telefoongesprekken, of die nu intern, met cliënten, of met andere partijen gevoerd worden. En dan gaat het niet alleen om de gesprekken, die via het vaste kantoornummer worden gevoerd, maar ook over de gesprekken die via de mobiele telefoon van de directeur /eigenaar worden gevoerd, de heer G.K. van Dommelen.
Cliënten kunnen de gespreksopnames, voor zover die van gesprekken met hen zelf zijn, opvragen en toegezonden krijgen indien zij dat wensen. De Nederlandse en Europese toezichthouders (AFM, DNB, ESMA en ECB, maar ook de APV) en de externe accountant van Vladeracken hebben het recht om toegang tot deze gespreksopnames te vragen en te krijgen.

Alle gespreksopnames worden bewaard op de server van Vladeracken. De opnames die met de mobiele telefoon(s) gemaakt worden, worden eenmaal per maand overgezet naar de server en dan ook van de mobiele telefoon(s) afgehaald. De opnames van gesprekken die via de vaste telefoonverbindingen van Vladeracken lopen worden ook op de server geplaatst, maar deze gesprekken worden opgenomen binnen een MVoice Axeos-systeem dat via de cloud-omgeving van onze telecomprovider, Maxxus, loopt. Zij vallen eveneens onder de Nederlandse Privacy-wetgeving, en beveiligen deze omgeving, doch Vladeracken heeft hierop geen invloed. Vladeracken probeert wel gespreksopnames uit die omgeving te verwijderen, zodra de gegevens op de eigen server zijn opgeslagen, doch wij kunnen geen garantie geven dat de gesprekken daarna daadwerkelijk uit de cloud-omgeving van Maxxus zijn verdwenen.

IV. Hoe bewaart en beveiligt Vladeracken de in haar bezit zijnde gegevens?

IV.a. Algemeen
Vladeracken probeert het gebruik van cloud-omgevingen tot een minimum te beperken. Vladeracken heeft daarom een eigen server geïnstalleerd ten kantore van het bedrijf. Deze server is van buitenaf alleen toegankelijk via een in verschillende stappen beveiligde toegang. Zo is rechtstreekse toegang tot de server onmogelijk gemaakt. De server wordt bovendien op verschillende niveau’s gebackuped. En er is een stroombeveiliging op de server geplaatst zodanig dat de server zichzelf kan uitschakelen in geval er een algehele stroomstoring plaatsvindt. Alle gegevens, die Vladeracken op klant niveau verzamelt, worden op deze server opgeslagen.

IV.b. Laptop
Daarnaast zijn er enkele personal computers in gebruik waarop mailverkeer en boekhoudingen worden vastgelegd. Deze pc’s staan uitsluitend op het kantoor van de vennootschap. Het mailverkeer wordt per definitie op twee computers vastgelegd met een periodieke backup op de server van de onderneming. Verder is er één portable computer, die door de directie gebruikt wordt en waarop zowel alle mailverkeer als zo nu en dan sommige cliëntendossiers worden vastgelegd. Deze laatste worden ook weer na gebruik verwijderd van deze pc. Deze laptop is beveiligd, voorzien van passwords voor toegang, en wordt te allen tijde door de verantwoordelijke directeur bij zich gehouden. Verlies van deze laptop kan een risico zijn voor cliënten in de zin dat dan sommige gegevens in verkeerde handen terecht zouden kunnen komen, maar voor het functioneren van de vennootschap is de laptop onontbeerlijk. Er is een backup-machine beschikbaar waar echter geen cliëntendossiers op worden aangehouden doch waarop wel een mailbackup gehouden wordt.

IV.c. Beveiliging
De beveiliging vindt op verschillende niveau’s plaats. Zo worden een aantal antivirusprogramma’s gebruikt die volcontinu actief zijn en voortdurend geupdate worden. Er wordt een maandelijkse updateroutine voor de besturingssoftware gehanteerd. De toegang tot de systemen van de onderneming is beveiligd m.b.v. eren systeem van passwords en een uitgebreid systeem voor usergebonden rechtenbeheer. Er wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van cloudapplicaties (vrijwel alle software is lokaal op de computers van het bedrijf geïnstalleerd), sociale media als Facebook en Google worden vrijwel niet gebruikt en al helemaal niet voor de communicatie met individuele cliënten en er worden geen gegevens van cliënten op onze eigen website vastgelegd. Vladeracken vertrouwt wel op de beveiligingssystemen van haar depotbanken waar het de gegevens aangaat betreffende de portefeuilles die Vladeracken beheert. Het gaat hier dan om dagafschriften en overzichten van portefeuilles, die toegankelijk zijn via de beveiligde portalen van de betreffende depotbanken. De wettelijk vereiste contractuele afspraken hierover zijn inmiddels vastgelegd of zullen uiterlijk 20 mei 2018 zijn vastgelegd in daartoe vereiste gegevensverwerkingscontracten met elk van de betrokken partijen.

IV.d. CRM-applicatie
De toezichthouder heeft enige tijd geleden in een van haar vele publicaties (leidraden) aangegeven dat vermogensbeheerders een systeem moeten opzetten waarbij cliënten op eigen initiatief bij het volledige dossier moeten kunnen dat de vermogensbeheerder over de betreffende cliënt heeft vastgelegd. Daarnaast wil de toezichthouder dat een vermogensbeheerder (maar ook beleggingsadviseurs e.d.) regelmatig en aantoonbaar haar cliënten benadert om de gegevens die zij van haar cliënten heeft (doelstellingen, geschiktheid voor het gebruik van bepaalde beleggingsproducten, kennis- en ervaring, etc.) te verversen. Het gaat hier vaak om wettelijke vereisten, maar soms ook om een zogenoemd beleid van “best practice”. Anno 2018 betekent dit, dat ook een vermogensbeheerder er niet aan ontkomt om een protaal te creëren en aan cliënten beschikbaar te stellen waarin deze informatie en deze vragen bij elkaar gebracht worden. Een dergelijk portaal moet dan zo zijn opgezet dat een cliënt zonder tussenkomst van de vermogensbeheerder daar online in kan. Vladeracken experimenteert al enkele jaren met systemen om dit mogelijk te maken. Vladeracken heeft besloten om dit portaal alleen beschikbaar te stellen aan cliënten voor zover zij zelf aangeven hier behoefte aan te hebben. De consequentie is echter wel dat Vladeracken met een leverancier in zee is gegaan om deze toepassing mogelijk te maken. En dat betekent dat dossiers, maar alleen voor zover cliënten daarom gevraagd hebben, ook via een cloudapplicatie beschikbaar zijn. In deze applicatie zullen op termijn ook alle gespreksopnames en alle mailverkeer met de betreffende cliënt beschikbaar gemaakt worden, opnieuw alleen nadat cliënten hier specifiek toestemming voor gegeven hebben. Mochten cliënten niet van deze applicatie gebruik willen maken en toch toegang tot hun dossier willen hebben, dan volstaat een simpel telefoontje om de gegevens te kunnen ontvangen vanuit de eigen server van Vladeracken.

V. Aan wie stelt Vladeracken gegevens beschikbaar buiten het eigen bedrijf en om welke gegevens gaat het dan?

Er zijn diverse partijen die toegang hebben tot gegevens van cliënten van Vladeracken en / of personeelsleden van de onderneming dan wel die gegevens toegezonden krijgen wanneer nodig. Het gaat hier om de volgende partijen:

V.a. Depotbanken waarmee Vladeracken samenwerkt
Om vermogens namens cliënten te kunnen beheren wordt een rekening op naam van de betreffende cliënt geopend bij een depotbank (in ons geval doorgaans ABNAmro, Binck Bank en InsingerGillissen). Voor het openen van een rekening zorgt Vladeracken. Vladeracken levert daartoe klantgegevens aan de betreffende depotbank zoals naam, adres, een kopie van een identiteitsbewijs en enkele gegevens welke de banken nodig hebben om tot een oordeel te komen betreffende de legitimiteit van de oorsprong van de middelen die worden beheerd. Voordat een rekening geopend kan worden wordt bovendien een achtergrond check gedaan naar de rekeninghouder om te zien of er sprake is van een verhoogd risico. Het gaat hier dan om de vraag of rekeninghouders vanuit hun sociaalmaatschappelijke positie, land van herkomst, beroep of anderszins worden aangemerkt als personen met een verhoogd risico. Ook worden in dat kader internationale lijsten met van terrorisme en andere criminele activiteiten geraadpleegd. Het kan zijn dat als gevolg van dit onderzoek nadere vragen over de identiteit en achtergrond van cliënten gesteld worden aan Vladeracken die Vladeracken dan niet allen moet beantwoorden, maar ook desgewenst moet onderbouwen. Het gaat hier dus om uitwisseling van gegevens ten behoeve van het identificeren van rekeninghouders, het openen van rekeningen en het staven van de herkomst van vermogen dat op die rekening aangehouden en belegd wordt.

Daarnaast is Vladeracken uit hoofde van haar vergunning verplicht om alle effectentransacties, die zij voor rekening van haar cliënten laat uitvoeren door de betreffende depotbank te rapporteren aan de AFM. Daarbij moet Vladeracken gegevens verstrekken die de betreffende rekeninghouder identificeren. Vladeracken heeft deze verplichting gedelegeerd aan de betreffende depotbanken en heeft daartoe de vereiste identificatiegegevens aan deze depotbanken verstrekt. Het gaat hierbij om namen en nummers van paspoorten en / of nationaal erkende identiteitsbewijzen of, indien die niet voorhanden zijn, een nummer dat wordt samengesteld op basis van door de toezichthouder voorgeschreven regels.

V.b. De externe accountant (Amace te Den Haag)
De vergunning voor vermogensbeheer, die is verstrekt aan Vladeracken door de AFM en DNB, vereist dat Vladeracken een externe accountant aanstelt, die zowel de jaarrekening controleert, als ook de interne procedures ten aanzien van cliënten en anderszins controleert. Het gevolg hiervan is dat de externe accountant volledig inzage heeft in alle gegevens waaronder alle cliëntgegevens en alle personeelsgegevens, die Vladeracken in haar dossiers vastgelegd heeft. De externe accountant mag deze gegevens uitsluitend ten behoeve van haar controle opdracht gebruiken, maar zij mag de gegevens daarbij ook overnemen en in haar eigen dossiers vastleggen. De accountant is wel gehouden aan de wettelijke zorgplicht ten aanzien van de vertrouwelijkheid van de gegevens. Zij mag deze gegevens alleen delen met wettelijke toezichthouders zoals de AFM, APG en DNB als die daarom vragen.

De externe accountant van Vladeracken verzorgt ook de salarisadministratie van de vennootschap en ontvangt uit dien hoofde ook gegevens zoals namen, adresgegevens en BSN-nummers van de personeelsleden van Vladeracken BV.

Vladeracken verzorgt haar eigen facturatie en verstrekt derden dus geen gegevens hierover, maar Vladeracken verstrekt wel notagegevens aan haar depotbanken om nota’s te kunnen incasseren.

Tot en met boekjaar 2018 was de controlerend accountant Audit4You te Monster. M.i.v. boekjaar 2019 heeft Vladeracken een nieuwe accountant aangesteld, te weten Amace te Den Haag. Bovenstaande geldt voor beide partijen.

V.c. Toezichthouders
Vladeracken heeft als vergunninghouder en onderneming in Nederland te maken met diverse toezichthouders. De AFM (Autoriteit Financiële Markten), DNB (De Nederlandsche Bank), de APG (Autoriteit Persoonsgegevens) maar ook in hun kielzog diverse Europese toezichthouders zoals de ECB (Europese Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken, baas van DNB) en de ESMA (Europese baas van de AFM) hebben allemaal het recht om onaangekondigd toegang te vragen en te krijgen tot alle dossiers die Vladeracken aanhoudt. Zij mogen ook gegevens opvragen, ja zelfs complete dossiers opvragen en hebben dat in het verleden ook al diverse malen gedaan. De wettelijke grondslag op grond waarvan zij dit mogen doen en doen is de verplichting die zij hebben om toezicht te houden op de activiteiten van organisaties zoals Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken. Zij mogen deze gegevens uiteraard alleen gebruiken om te zien of Vladeracken zich aan de wet houdt, maar Vladeracken heeft geen enkele invloed op de zorgvuldigheid waarmee dit soort toezichthouders omgaan met de van Vladeracken verkregen gegevens.

Met alle partijen waarmee Vladeracken gegevens uitwisselt zijn gegevensverwerkingscontracten afgesloten.

VI. Heeft u toestemming gegeven aan Vladeracken om uw gegevens te verzamelen en vast te leggen?

Cliënten van Vladeracken tekenen een contract waarin zij onder meer expliciet toestemming geven voor het verzamelen van gegevens over de cliënt en het delen van gegevens met derde partijen zoals depotbanken voor zover dat noodzakelijk is voor Vladeracken voor het uitoefenen van haar diensten als vermogensbeheerder. Dit document, waarin ons Privacy Beleid wordt omschreven, is een uitgebreide toelichting hierop. Vladeracken heeft de wettelijke verplichting om gegevens te verzamelen om haar vak als vermogensbeheerder te kunnen uitvoeren. Zij heeft ook de wettelijke plicht om veel van deze gegevens te bewaren, vaak zelfs gedurende lange periodes (5 jaar voor telefoongesprekken, 7 jaar voor ondernemingsgebonden gegevens, en soms zelf veel langer als cliënten langdurig klant zijn en blijven).

Indien een cliënt daarom vraagt en dit wettelijk is toegestaan zullen wij de gegevens van een cliënt vernietigen zodra hij of zij geen cliënt meer van Vladeracken is, uiteraard met inachtname van wettelijk vastgelegde bewaartermijnen.

Personeelsleden geven toestemming voor het aanhouden van gegevens middels een door hen ondertekend arbeidscontract. Voor hen gelden dezelfde rechten en plichten als voor Vladeracken en cliënten van Vladeracken.

VII. Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres en / of postadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u op dezelfde leesbare gegevensindeling, die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

VII.a. Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de directie van Vladeracken BV. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

VII.b. Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

VII.c. Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de directie van Vladeracken BV. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

VII.d. Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan de directie van Vladeracken BV. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Vladeracken in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

VII.e. Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Vladeracken BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met de directie van Vladeracken BV.

VII.f. Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 april 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Den Haag, 25 april 2018,
aangepast op 3 januari 2020
Vladeracken Vermogensbeheer
G.K. van Dommelen & N.B.L. Suurmeijer

Directie

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.