Today’s Global Quality ESG Strategie

(Publicatiedatum 22 maart 2021, bijgewerkt per 10 mei 2024)

English version: 20240510 Todays Global Sustainable Equity Methode – UK

Inleiding

Bij het beheer van het vermogen van onze cliënten hanteren wij verschillende strak gestructureerde modellen. Grofweg kunnen deze modellen worden ingedeeld in Technische MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken modellen en fundamentele modellen. Het Today’s Global Sustainable Equity model is een model uit de fundamentele categorie, dat echter ook een ESG-component propageert. Als zodanig kwalificeren wij dit model als een “artikel 8”-model onder de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Duurzaam beleggen bij Today’s Group

Om in 2050 nog in een leefbare wereld te leven moeten een hele reeks maatregelen genomen worden. Wetgevers en toezichthouders hebben besloten, dat de financiële wereld hier ook een flinke bijdrage aan kan leveren door eisen te stellen aan de bedrijven waarin de financiële wereld mede namens klanten belegt. Today’s Group BV heeft daarop in 2021 een eigen ESG-beleid opgesteld en op haar website gepubliceerd. Dit stuk is het slotstuk op een reeks artikelen waarin wij de wet- en regelgeving op het gebied van ESG (Environment Social Governance) hebben toegelicht en onderzocht hebben hoe deze wet- en regelgeving in onze beslissingsmodellen en rapportages kan worden geïncorporeerd.

Geleidelijke aanscherping punten van aandacht: broeikasgassen

Als eerste speerpunt hebben wet- en regelgevers de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer op de korrel genomen (gedacht moet daarbij met name worden aan CO2 en Methaan). Deze uitstoot moet sterk gereduceerd gaan worden in de komende jaren. De huidige uitstoot van deze gassen kan niet meer worden opgevangen door de natuurlijke CO2 opname van bomen, planten en de zee. De CO2 concentratie in de lucht is nog nooit zo hoog geweest als nu, 416 parts per miljoen (ppm) (data voorjaar 2021). In 2019 was het gemiddelde 409,8 ppm. Berekeningen suggereren, dat de wereldwijde temperatuur met meer dan 3 graden kan stijgen t.o.v. het gemiddelde in 1990 als deze concentratiestijging doorzet. Dit gaat gepaard met wereldwijde disruptieve milieurisico’s zoals extreem weer, verlies aan biodiversiteit, milieurampen, stijging zeespiegel, overstromingen, natuurrampen zoals (extreme) droogte, zoetwater tekort, bodemverzakkingen o.a .gebouwen en nog veel meer.


De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer ppm (roze lijn) samen met de CO2 uitstoot (blauwe lijn) zijn beide sinds de tweede wereld oorlog flink toegenomen. Door de industriële revolutie vanaf 1800 is de emissie door menselijk handelen gestegen, een versnelling hierin is te zien vanaf 1950. De CO2-uitstoot steeg van toen 5 miljard ton naar 35 miljard ton per jaar tegen het einde van de vorige eeuw. Daardoor blijft ook de CO2 ppm zorgwekkend hard stijgen.

Waarde beleggen

Beleggers die keuzes maken op basis van de onderliggende waarde van hun beleggingen worden ook wel Waarde Beleggers genoemd. Zij proberen de fundamentele waarde van een onderneming in te schatten en kopen dan de aandelen als zij die goedkoop achten en verkopend e aandelen weer als zij die te duur achten. De waarde wordt ingeschat aan de hand van specifieke grootheden die uit de jaarrekening van de onderneming worden afgeleid. Er wordt hier dus niet gekeken naar marktgedrag maar naar grootheden zoals RendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Eigen VermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken, Kasstroom, etc. Een beroemde belegger die volgens dit principe werkt is bijvoorbeeld Warren Buffett (Berkshire Hathaway).
Onderzoeken tonen keer op keer aan dat de mens de CO2-emissie moet laten dalen.

Volgende punten van aandacht

Naar verwachting zal het volgende punt van aandacht de biodiversiteit op onze planeet worden. Nu al treffen wet- en regelgevers voorbereidingen om bedrijven te verplichten niet alleen iets te zeggen over hun duurzaamheidsplannen ten aanzien van de uitstoot van broeikasgassen , maar ook de impact die zij hebben op de biodiversiteit in de omgeving waarin zij opereren. Uiteindelijk is het zelfs de bedoeling, dat bedrijven zichtbaar maken wat hun “PAI” (Product Adverse Impact), ofwel de negatieve implicaties die een onderneming en daarmee (voor financiële instellingen) de beleggingsproducten waarin beleggers kunnen participeren, hebben op de 17 VN doelstellingen voor een betere wereld.

17 ESG-doelstellingen van de VN

De Verenigde Naties hebben in 2015 17 punten van aandacht, 17 doelstellingen gedefinieerd, die moeten leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven in onze wereld en maatschappij. Het idee is dat deze doelstellingen allemaal in 2030 moeten zijn behaald (maar of dat in werkelijkheid ook gaat lukken is zeer de vraag).

Al deze doelstellingen zullen uiteindelijk aan de orde moeten komen in rapportages aan beleggers. In die zin hebben toezichthouders sindsdien drie reikwijdten van rapportageverantwoordelijkheid geïntroduceerd in termen van interne ESG-beoordeling voor bedrijven:

  1. Scope 1-emissies: hier gaat het om emissies die rechtstreeks afkomstig zijn van bronnen die eigendom zijn van of beheerd worden door de betreffende organisatie;
  2. Scope 2-emissies omvatten de broeikasgassen die voortkomen uit het opwekken van elektriciteit, warmte of stoom die de betreffende organisatie koopt en verbruikt.
  3. Scope 3-emissies: deze omvatten de meest uitgebreide categorie indirecte emissies, dus inclusief de volledige productieketen van toeleveranciers.

Dus Scope 1 en 2 zich richten op de uitstoot uit eigen bronnen en energie-aankopen, terwijl Scope 3 alle andere indirecte emissies omvat die plaatsvinden in de waardeketen van een bedrijf (bron: DyDon AI 2023).
De Scope 1, 2 en 3 rapportagestandaarden voor bedrijven zijn geformuleerd in een andere regelgeving genaamd CSRD of Corporate Sustainability Reporting Directive. Uiteindelijk zal dit soort diepgaande rapportagevereiste worden geëist voor alle 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN.

Wat kan een belegger hieraan bijdragen?

Met die gegevens kunnen financiële dienstverleners zoals Today’s Group vervolgens bepalen wat de “Product Adverse Impact (PAI)” is van de effecten waarin onze klanten beleggen, al dan niet op ons initiatief (vermogensbeheer, vermogensadvies of execution only). Zoals gezegd is het eerste punt van aandacht de hoeveelheid broekasgassen die bedrijven uitstoten waarin wordt belegd. De PAI is dan het aantal ton CO2 en de hoeveelheid methaan die wordt uitgestoten door de onderneming, direct, maar uiteindelijk ook indirect. Wanneer dit voor alle ondernemingen in het universum van beleggers zichtbaar is gemaakt, dan kunnen beleggers hun beleggingen concentreren in bedrijven die actief hun broeikasgas-emissie verlagen. En dit geldt vervolgens ook voor bedrijven die beleid hebben voor het duurzaam omgaan met zoetwater, energieverbruik en afval en ga zo maar verder. Naast het feit dat wij ons eigen universum al toetsen aan specifieke voorwaarden (zie het eerder al genoemde stuk waarin ons ESG-beleid wordt omschreven) doet Today’s Group een beroep op de research van Financiële Diensten Amsterdam (FDA) bij het samenstellen van haar Sustainability portefeuilles.

FDA (Financiële Diensten Amsterdam) Consultancy

Financiële Diensten Amsterdam (FDA) is gespecialiseerd in onafhankelijke, fundamentele research en portefeuilleconstructie voor de professionele professionele markt. Een team van meer dan 200 analisten draagt zorg voor de analyses, selectie en optimale portefeuille samenstelling. Dit geschiedt al meer dan 25 jaar op basis van eigen, oorspronkelijke research.
Sustainability is een integraal onderdeel van de beleggingsfilosofie van FDA. Alle bedrijven in het universum van FDA worden onderworpen aan een eigen duurzaamheidsanalyse die een belangrijk onderdeel is van de algehele beoordeling van beleggingsrisico’s en de visie op de lange-termijnvooruitzichten van het betreffende bedrijf. Deze analyses resulteren in duurzaamheidsscores voor de drie ESG-dimensies en twintig subcategorieën.
Ondernemingen met de hoogste ESG scores komen in aanmerking voor de Sustainability portefeuille van Today’s Group. De toelichting op dit Duurzaamheidsraamwerk en voorbeelden van ESG analyses zijn voor u beschikbaar.

FDA ESG Rating systeem (bron: FDA Consultancy)

Naast een fundamenteel oordeel over de financiële kwaliteit van een onderneming, haar groeivooruitzichten etc. (zie verderop) zijn er drie punten in de FDA-rating die direct gekoppeld zijn aan de duurzaamheidsscore. Bedrijven krijgen 1 punt voor iedere dimensie (E, S en G) waarop tenminste een score van 65% wordt behaald en mits de score op alle drie de dimensies ten minste 50% bedraagt.
Aandelen van bedrijven met een score van minder dan 50% voor één of meer van de drie dimensies komen niet in aanmerking voor belegging. Voor de ‘Global Quality ESG’-portefeuille van Today’s geldt zelfs een ondergrens van tenminste 65% voor alle drie de dimensies.
Binnen het duurzaamheidsraamwerk van het FDA onderzoekt FDA twintig aspecten, waaronder de geschiktheid van de bedrijfsstructuur, de financiële prikkels voor het management, de kwaliteit van personeelsbeheer, de blootstelling aan politieke risico’s en regelgevingsrisico’s, mensenrechten, gezondheid en veiligheid op en rondom het werk, consumentenbescherming en milieuvraagstukken.
Voor alle twintig deelaspecten wordt een individuele risico-inschatting gemaakt die zich weerspiegelt in een score van 0 tot 5, waarbij 0 staat voor zeer hoge risico’s en 5 voor nauwelijks risico’s. De individuele scores worden daarnaast uitgebreid gemotiveerd, om inzicht te geven in de argumentatie voor de risico-inschatting.
De individuele scores worden opgeteld tot een totaalscore, en tot een score voor de drie hoofd-dimensies. Een score van 100% betekent de maximale score op alle deelaspecten. De ‘governance’-dimensie heeft een weging van 35% in de totaalscore, de ‘social’-dimensie, met de meeste deelaspecten, draagt voor 40% bij en de ‘environmental’-dimensie heeft een gewicht van 25% in het totaal.
Aan de hand van de score van bedrijven voor de afzonderlijke dimensies en de duurzaamheid in het geheel is een vergelijking binnen de sector (‘peer group’) en het FDA-universum mogelijk.
De zo verkregen selectie waarborgt, dat er sprake is van zogenoemde Artikel 8-beleggingen waarmee de gehele strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken kwalificeert als een Artikel 8 StrategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken.

Artikel 8 Strategie

De wet kent drie verschillende categorieën waarin beleggingsproducten kunnen worden verdeeld. De benaming volgt hierbij een kwalificatie die in de SFDR is gedefinieerd. De SFDR onderkent zogenoemde artikel 6, artikel 8 en artikel 9 beleggingen. Bij artikel 9 beleggingen worden beleggingen bedoeld die aanwijsbare specifieke impact hebben ten gunste van de 17 ESG doelstellingen van de VN. En onderneming moet actief bijdragen aan het behalen van een of meerdere van deze doelstellingen om onderdeel van een artikel 9 portefeuille te kunnen zijn. Het Italiaanse Aquafil (zie onze analyse over deze onderneming) voldoet aan dit type impact-belegging. Bij een artikel 6 belegging speelt ESG überhaupt geen rol. Die moet wel als zodanig worden geclassificeerd, maar beleggers die in artikel 6 strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën beleggen hebben geen duurzaamheidsdoelstellingen gedefinieerd en willen die ook niet in de strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken verwerkt zien. Artikel 8 beleggingen zijn beleggingen die wel een duurzaam karakter nastreven, maar daarin passief zijn.
In het geval van de Today’s Global Quality ESG StrategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken wordt geen actieve impact nagestreefd, maar wordt wel geëist dat ondernemingen voldoen aan relatief hoge ESG-kwaliteitsstandaarden. Om die reden kwalificeren wij dit als een passieve ESG-strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken of wel een artikel 8 strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken.

Impact van duurzaamheidscriteria op rendement

Duurzaamheid wordt vaak gezien als een kostenpost. Hoe meer een onderneming moet investeren om de productie duurzamer te maken, des te groter wordt de concurrentieachterstand als gevolg van een almaar toenemende kostprijs van het product van de onderneming. Daar staat tegenover, dat ondernemingen die veel aandacht besteden aan “duurzaamheid” over het algemeen een vele lager reputatierisico lopen. In het voorbeeld van Aquafil, moet de onderneming meer kosten maken om Nylon 6 volgens het Econyl-label te produceren. Maar met dit label is het wel de hoofdleverancier voor kunststofbekleding van de “volledig groene” Audi geworden. Wij gaan er vanuit, dat ondernemingen die een hoge duurzaamheidsscore zoals hierboven beschreven behalen, over het algemeen uiteindelijk een beter rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken zullen laten zien dan minder duurzame concurrenten. In de onderhavige strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken denken wij dus ook dat het duurzame karakter geen impact heeft of zelfs een positieve impact heeft op het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van de strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken.

Specifieke blootstelling aan duurzaamheidsrisico’s

De aandelen die in deze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken worden gekozen staan allemaal bloot aan diverse duurzaamheidsrisico’s. Maar de hoge ESG-score (voor zowel de drie afzonderlijke dimensies als de gezamenlijke score, die meer dan 65% moet bedragen) zorgt ervoor dat zij minder blootstaan aan die risico’s dan veel van hun concurrenten. Dat gezegd hebbende is veel nog onduidelijk in die zin dat er nog lang niet voor alle ondernemingen complete datasets tot in scope 3 beschikbaar zijn over alle 17 de VN-doelstellingen. Zo wordt er momenteel veel aandacht besteed aan het verfoeilijke karakter van fossiele brandstoffen. Het gevolg is dat veel IT-dienstverleners worden opgenomen in dit type modellen juist omdat die zich in het geheel niet met fossiele brandstoffen bezig houden. Maar de grootste energieslurpers van dit moment zijn AI-gerelateerde, in de Cloud opererende grote IT-ondernemingen zoals Alphabet, Microsoft, Meta en Amazon. Het enorme energiegebruik waar deze ondernemingen voor verantwoordelijk zijn komt nog niet tot uitdrukking in veel ESG-analyse modellen. Het gaat hier dus om een duidelijk glijdende schaal. Wat het ene moment als duurzaam gekenschetst kan worden kan dat het volgende moment niet langer zijn. Ook onduidelijke en vaak traag beschikbaar komende wet- en regelgeving draagt niet bij aan consistentie en voorspelbaarheid op dit vlak. Maar onze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken is flexibel genoeg om zich door de jaren heen aan te passen aan deze glijdende schaal. In de rapportages die wij onze cliënten beschikbaar stellen maken wij zoveel mogelijk zichtbaar wat de feitelijke blootstelling aan duurzaamheidsrisico’s is. Ter vergelijking nemen wij ook op de duurzaamheidsrisico’s die verbonden zijn aan de benchmark van deze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken, de MSCI World Sustainability Index in €.

Fundamentele beoordeling

Naast het feit dat ondernemingen in dit model aan specifieke duurzaamheidscriteria moeten voldoen (minimaal 65% score op alle drie de ESG-dimensies) worden ondernemingen ook getoetst aan een aantal fundamentele criteria die de basis vormen voor de research inspanning van het FDA en die wij als vermogensbeheerder in samenwerking met het FDA hebben overgenomen binnen de Today’s Global Quality ESG StrategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken.
Het FDA baseert zich op eigen, in-huis oorspronkelijke research. Consistente toepassing hiervan werkt risico verlagend en rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken verhogend (een uitgangspunt dat voor Today’s Group in al haar facetten geldt). Portefeuilles worden samengesteld uit een relatief beperkt universum van internationaal opererende bedrijven. De beperking van het fondsenuniversum zorgt voor een sterke focus op de gevolgde bedrijven. Dit zorgt voor portefeuillekeuzes met een hoge overtuiging, relatief weinig mutaties en daarmee op lange termijn een aantrekkelijk rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken.
Risico-inschatting is de essentie van het beleggingsproces. Risico’s worden beperkt door te begrijpen waarin wordt belegd. De bijzondere aandacht voor risico in onderhavige strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken manifesteert zich in een in eigen beheer (FDA) ontwikkeld risicoconcept. Dit verschilt fundamenteel van gangbare risicoconcepten die te herleiden zijn tot een mathematische/statistische beschrijving van historische prijsbewegingen. Het door FDA gehanteerde risicoconcept is de weerspiegeling van een evaluatie van een aantal min of meer objectieve en een aantal subjectieve fundamentele criteria, waaronder de financiële kracht van het bedrijf, de kwaliteit van het management, de mate van concurrentie- voordeel, en de duurzaamheid van het bedrijfsmodel.

Kwantitatieve criteria

De kwantitatieve criteria die wij hanteren bij de fundamentele screening van het aandelenuniversum waaruit bedrijven worden gekozen zijn:

 • Het universum wordt bepaald door de aandelen die zijn opgenomen in de MSCI Europe Index en de MSCI USA Index;
 • De marktkapitalisatie bedraagt ten minste US$ 10mln;
 • Het ROIC (Return On Invested Capital) van de onderneming moet ten minste 7,5% bedragen (gemiddeld);
 • De PEG ratio dient tussen 0,5 en 5 te liggen;
 • EBITA marge moet groter dan 8% zijn;
 • De totale schuld versus eigen vermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken verhouding mag niet meer dan 100% bedragen.

Moment van evaluatie en aantal posities

De fundamentele analyseEen analyse techniek die zich richt op de redenen van de markt-bewegingen. Benjamin Graham wordt beschouwd als de grondlegger van de Fundamentele Analyse. Copyright Vladeracken van ondernemingen vindt doorlopend plaats, maar nieuwe data zijn er in feite alleen wanneer taxaties worden aangepast (doorgaans na elk kwartaalbericht) en wanneer jaarcijfers gepubliceerd worden.
Maximaal worden 30 aandelen in portefeuille aangehouden.

Gebruik van ETF / Trackers

Er zijn in het verleden tot maximaal 10% van de portefeuille een aantal ETF’n (Exchange Traded Funds, ook wel Trackers genoemd) gebruikt. Het ging dan veelal om trackers die een specifieke ESG-Index volgden. Dit onderdeel van de strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken wordt inmiddels afgebouwd, de StrategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken concentreert zich conform de uitgangspunten van onszelf en het FDA uitsluitend nog op individuele aandelen.

Beleggingshorizon

De aanpak binnen de Today’s Quality ESG StrategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken ondersteunt typisch niet een korte termijn handelsstrategie. Eenmaal gekochte aandelen kunnen jarenlang in de portefeuille blijven zitten. Immers, als de onderneming blijft voldoen aan de groeicriteria en nooit echt te duur wordt, dan zal de toekomstige waarde elk jaar weer oplopen en kan de koers van het aandeel jaarlijks blijven stijgen zonder dat het ooit verkocht hoeft te worden. Dit wordt ook wel een “buy-and-hold”-strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken genoemd. Deze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken heeft, zoals hierboven al gezegd, een heel groot nadeel. Als aandelenmarkten als geheel in paniek raken, dan worden goedkope aandelen almaar goedkoper. Verkopen heeft dan geen zin, maar daardoor wordt wel een soms fors koersverlies geleden. Uiteindelijk wordt dat wel ingelopen, maar dat kan lang duren en vraagt dus soms veel geduld en stalen zenuwen. Deze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken is dus echt niet zonder risico!

Wat is dan de koopgrens?

Om tegenvallers in onze analyses te kunnen opvangen hebben wij gekeken naar de vraag hoe groot de disconteringsvoet moet zijn om nog wel voldoende kandidaten te vinden en tegelijkertijd ook genoeg winstmarge in te bouwen. Gebleken is dat bij een groeivoet van 16% er regelmatig nieuwe koopkandidaten opdoemen. Wordt het percentage hoger gemaakt, dan zijn er te weinig koopkandidaten door de jaren heen, wordt het percentage kleiner gemaakt, dan is er onvoldoende ruimte om winst te maken met de aankoop van die aandelen. En dus rekenen wij de koopgrens uit door de waarde over vijf jaar met 16% per jaar naar vandaag terug te rekenen.

Statistieken

Er zijn heel veel statistieken te berekenen op de resultaten van deze methode. Wettelijk zijn verplicht grootheden als gerealiseerd netto rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken (Netto R), Total Cost of Ownership (TCO), Risico als gemeten m.b.v. de standaarddeviatie van de resultaten (StDev). Wij passen deze methodiek in de praktijk actief toe. Alle hier gepubliceerde getallen zijn gebaseerd op de door ons al jaren geadministreerde modelportefeuille, de portefeuille die feitelijk en volledig op basis van de Today’s Quality ESG StrategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken wordt belegd.

Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Netto RendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken -/- 2,9% 35,6% 10,6% 27,4% -/- 19,7% 28,8%
StDev Nvt 27,2% 19,5% 17,2% 22,4% 21,4%
TCO 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5%

* De resultaten van het lopende jaar worden maandelijks gepubliceerd in De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken.

Voor een uitgebreide toelichting over het begrip TCO verwijzen wij u naar onze speciale toelichting hierover op onze website. Wij volstaan hier met aan te geven dat dit percentage het totale kostenpercentage is, dat onze eigen kosten voor beheer omvat (incl. BTW), alle transactiekosten, maar ook alle kosten zoals die door beleggingsfondsen zelf in rekening gebracht worden waarin al dan niet wordt belegd. Het getoonde resultaat is inclusief, dus na aftrek van alle kosten (de TCO). Wat hier overigens niet in is opgenomen is het verschil tussen de bied- en laatkoersen, dat op de beurzen soms bestaat. Vooral bij zeer illiquide beleggingen speelt dit een rol, maar in dit model wordt juist alleen naar liquide beleggingen gekozen en is dit onderdeel van de TCO verwaarloosbaar klein. Bovendien wordt met werkelijk verhandelde koersen gewerkt en zijn deze kosten voor zover zij voorkomen volledig in het Netto RendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken verwerkt.

Toezichthouders maken een onderscheid tussen een te verwachten TCO (TCO ex-ante) en een gerealiseerde TCO (TCO ex-post). De TCO in de tabel is een ex-post TCO. De ex-ante TCO schatten wij in op ongeveer 1,5% per jaar. Het feitelijk percentage zal meestal rond dit percentage.
Daarnaast kan de transactiefrequentie van invloed zijn op de TCO ex-ante.

Grafische weergave rendement met en zonder kosten

Enige tijd geleden heeft de toezichthouder een verplichting toegevoegd aan de publicatie van rendementen. Het gaat om de grafische weergave van een netto rendementsontwikkeling, die dan moet worden vergeleken met dezelfde waarde ontwikkeling van de portefeuille, maar dan zonder kosten (dus met een TCO van 0%). Dat gaat volledig voorbij aan de toegevoegde waarde van de beheerder en veronderstelt dat het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van een model ook zonder medewerking van een vermogensbeheerder kan worden verkregen door willekeurig welke belegger. Het gaat ook voorbij aan het feit dat dit niet alleen per definitie leidt tot een grafiek die boven het netto rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken ligt, maar hoe langer een model gehanteerd wordt des te groter dat verschil ook wordt. In onze toelichting op onze TCO-publicaties hebben wij hierover een opinie opgenomen.

In de grafiek ziet u hoe de Global Quality ESG StrategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken-portefeuille zich heeft ontwikkeld sinds 1 januari 2018 (t/m 10 mei 2024). De blauwe lijn is het feitelijke rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van de portefeuille, netto, dus inclusief kosten, de oranje lijn is diezelfde ontwikkeling, maar dan zonder alle kosten. Beide grafieken zijn weergegeven op basis van de feitelijk uitgevoerde aan- en verkoopprijzen en de grafieken zijn niet geïndexeerd maar gebaseerd op een portefeuille, die op 1 januari 2018 € 130.000 waard was. De oranje lijn zal per definitie harder oplopen dan de blauwe, maar u ziet ook dat de afwijking zich vrij stabiel ontwikkelt. En dat heeft te maken met de kostenstructuur, die al jaren dezelfde is.

Risico’s van de Today’s Global Quality ESG Strategie

Maar het model is in beginsel altijd volledig in aandelen belegd, het doet dus niet aan “market timing”. Dit is dan ook meteen een van de belangrijkste risico’s van het model. Wanneer aandelenmarkten in een “bear marktEngelse term voor een markt die in zijn geheel een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken laat zien. In essentie is het een periode waarin de aandelen in een lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zitten die vaak onderbroken wordt door scherpe rallies. Een bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt bestaat normaal gesproken uit drie fasen. De eerste fase is topvorming ofwel distributie, de tweede fase bestaat uit een constant dalende markt en de derde fase bestaat uit bodemvorming welke vaak gepaard gaat met paniek uitmondend in een blow-off waarin zelfs de meest optimistische belegger zijn stukken verkoopt. Men gaat ervan uit dat van een BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een daling van 20% die voorafgegaan is door een stijging van 20%. Copyright Vladeracken” geraken, dalen koersen van aandelen over een breed front. Een model dat volledig in aandelen belegd is, zal dat eveneens doen en beweegt dus mee omlaag bij algemene marktdalingen. Door het aanbrengen van nuances kan het risico dan iets gemitigeerd worden, maar niet veel. De kans dat de waarde van de portefeuille in zo’n fase halveert is reëel. In de periode 2001 – 2003 en opnieuw in 2008 zijn veel fundamenteel gedreven strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën, die volledig in aandelen belegd bleven, meer dan 40% tot soms zelfs 60% van de investering verloren. De modellen herstellen daarna ook, maar men moet dus over stalen zenuwen beschikken om dit risico aan te durven.

Andere risico’s zijn het concentratierisico en het liquiditeit risico van de portefeuille. Er wordt in maximaal 30 individuele aandelen belegd. Individuele aandelen kunnen van de een op de andere dag forse koersuitslagen ondergaan. Zo halveerde de koers van Adyen in augustus 2023 binnen een paar dagen. Bij een op dat moment exposure van ruim 3% van de portefeuille leverde deze koersdaling in haar eentje een verlies op van 1,5% op de totale portefeuille.

Het liquiditeit risico wordt gevormd door de vraag of een aandeel op enig moment wel of niet verhandelbaar is. Dat risico is kleiner binnen deze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken omdat over het algemeen voor grotere, gevestigde ondernemingen wordt gekozen, waarvan de verhandelbaarheid op beurzen feitelijk onder vrijwel alle omstandigheden goed te noemen is. Maar het is altijd mogelijk, dat de handel in een specifiek aandeel op enig moment wordt gestopt en dan kunnen beleggers niet meer van hun positie af, of alleen nog tegen relatief hoge kosten.

Valutarisico

Er worden aandelen gekozen die genoteerd zijn in €, in $’s (vaak de grootste groep), CHF, DKK, SEK en GBP. Daarmee bestaat er doorgaans ook een valutarisico verbonden aan de aandelen. Maar aandelen worden qua waarderingen met elkaar vergeleken, waarmee valutaflucutuaties uiteindelijk leiden tot aan- of verkopen ten gunste van het totaal rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken omdat dalende valuta leiden tot dalende koersen en dus goedkopere aandelen.

Vertragingsrisico

De analysemethodiek baseert zich op historische cijfers. Jaarrekeningen worden meestal pas enkele maanden na afloop van een jaar gepubliceerd. De methodiek heeft dus inherent een vertraging van vele maanden op de actuele ontwikkelingen van een onderneming. Bovendien waarborgt een goed fundament een portefeuille niet tegen koersdalingen van algemene aard.
Beleggers wordt derhalve aangeraden om niet met behulp van deze systematiek het gehele vermogen te beleggen maar binnen het gehele vermogen zelf een spreiding aan te brengen. Als bouwsteen in het totale vermogen kan dit een prima aanvulling op het totaal vormen.

Overige informatie

Deelname in de Today’s Global Quality ESG StrategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken is mogelijk vanaf € 100.000 per account. Kosten voor beheer zijn 1,0% per jaar excl. BTW te berekenen in drie maandelijkse termijnen bij aanvang van de periode (elk kwartaal vooraf).

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Den Haag, 2 maart 2021 (bijgewerkt 10 mei 2024)
Today’s Group BV
Gijsbrecht K. van Dommelen

www.todaysgroup.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.