Jaargang 19 nr 12 (2 december 2013)

— nieuwsbrief voor de actieve belegger —

Wij baseren onze inzichten en adviezen volledig op een systematische benadering van de beleggingsproblematiek. Deze systematische benadering is steeds gebaseerd op gegevens uit het verleden. Er bestaat echter geen zekerheid dat het verleden altijd richtsnoer verschaft voor de toekomst. Beleggers die onze adviezen volgen lopen daarom risico’s waarvoor wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen.

Vorige maand schreven wij, dat de markten vermoeid waren. Ze zijn daarna doorgesjouwd en nu zijn ze uitgeput. Dat wil nog steeds niet zeggen dat ze nu in elkaar gaan storten. Wel zal er nog meer gas worden teruggenomen, maar nog steeds blijft staan, dat dit op de korte termijn (verharding van de Chinese politiek uitgesloten) van beperkte omvang zal zijn. Op de langere termijn zullen de donkere wolken, die men zich nu ziet samenpakken, ongetwijfeld zorgen voor een ontlading. Maar ook dat kan meevallen. Men stelt vaak dat de taperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken van het huidige FED-ingrijpen op de obligatiemarkt de trigger zal zijn. Dit is best mogelijk maar dat zal meer door psychologische redenen worden getriggered dan door een argument dat op reële substantie gebaseerd is. De FED opereert per slot neutraal met zijn opkopen van de lange termijn obligaties. Want tegelijkertijd worden korte termijn obligaties verkocht. Wij zien daarom de argumentatie achter het FED-optreden als een belangrijker aanleidding voor een grotere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. De FED zal pas optreden als de economie in veiliger vaarwater is. Zij zal dan geen reden meer hebben om de lange termijn rente op dit lage peil te houden. De markt zal dan de standaard verhouding tussen rente en koersen zelf herstellen en dan zullen stijgende rentes zorgen voor een krachtiger koers-

Onze verwachtingen


Korte termijn

reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken

Middellange termijn

reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken

Lange termijn

nog stijgende

NB: calamiteiten niet in

aanmerking genomen

correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. De markten gaan er nu vanuit dat het FED-ingrijpen pas in het nieuwe jaar zal volgen en dat betekent, dat de voorzichtige
belegger nog enige tijd kan genieten van zijn stijgende portefeuille.

De Donkere Wolken

Wij zullen u in eerste instantie enig inzicht geven in de donkere wolken. Daartoe hebben wij in figuur 1 de Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken opgenomen. Deze index is gebaseerd op het aantal aandelen uit het door ons gebruikte universum (ruim 760 aandelen uit de gehele wereld), dat volgens onze maatstaven koopwaardig is. U ziet dat hij rond de jaarwisseling een top neerzette. Er waren toen veel aandelen die aan de euforie meededen maar hun aantal daalde daarna en kwam dat aantal niet meer op het hoogste peil ondanks het feit dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken vorige week nog een top neerzette. Daaronder ziet u een Money-Flow indicator (de rode lijn). Deze bevestigde al niet meer de top in de Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken rond de jaarwisseling en sindsdien heeft hij ook geen enkele top van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken meer bevestigd. Het Histogram dat bij de Money-Flow is afgebeeld laat de hoeveelheid aandelen zien dat op de Amsterdamse Beurs wordt omgezet (dubbeltelling). Dit VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken is dalende en ligt de laatste weken, toen de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zijn recente toppen neerzette, laag tot zeer laag. De conclusie van figuur 1 is dat het aantal aandelen dat in een stijgingsmodus zit, achterblijft. Er vloeit ook minder en minder geld naar de Amsterdamse beurs en het aantal aandelen, dat gekocht wordt, is sterk verminderd. Dit alles duidt zonder meer op een aanstaande reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken waar de beurs aan toe is. Maar deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken hoeft op korte termijn niet uit te monden in een sterke daling. Wij zien de beurs wel dalen maar deze daling lijkt voorlopig beperkt te blijven en zal meer het karakter hebben van een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken.

De S&P 500 Index op dagbasis

In figuur 2 staat de S&P500 Index op dagbasis. Op de ontwikkeling van de koers is niets aan te merken. De stijging vindt plaats met zeer kleine sprongetjes en het ziet ernaar uit dat de koersen in een horizontaal kanaal terecht zijn gekomen, dat zijn steun vindt op een topje gezet in de laatste week van oktober. De gemiddeldes zijn stijgende en liggen in de goede volgorde ten opzichte van elkaar, maar het 10-daagse voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken ligt veel te ver af van het MA40. Deze grote afstand gaat gecorrigeerd worden. De koers van de S&P500 zal daartoe onder het MA10 komen te liggen en kan mogelijkerwijze op 1.777 reeds halt houden, maar wij zien hem eerder dalen tot het MA40 op 1.754. Dit laatste gemiddelde treedt vaak op als ultieme steun. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder daalt en divergeert sinds de tweede helft van oktober negatief, maar de daling is reeds ver doorgeschoten, zodat er niet zoveel tijd meer nodig is om rechtsomkeert te maken. Het is belangrijk op te merken dat de zeer lichte koersstijging gepaard aan een duidelijke negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken teruggevonden wordt op alle grote beurzen van Tokio tot Frankfurt en heel zeker ook in Amsterdam.

De DAX Index op weekbasis

In Figuur 3 ziet u de koersontwikkeling van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken op weekbasis. De DAX is de enige index die de afgelopen tijd duidelijk gestegen is en die niet in een min of meer horizontaal kanaaltje is terechtgekomen. Maar hij is wel uit zijn stijgende trendkanaal gebroken. Dit gaat een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken worden, zo ziet het ernaar uit. Het MA10 is te ver van het MA40 komen te liggen en de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder divergeert negatief (wij hebben er horizontale lijnen in getrokken en met behulp daarvan is duidelijk te zien dat deze divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken zich al doorzet vanaf de eerste grote top in het kanaal). DivergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken kan zeer lang doorgaan voordat hij zich op ernstige wijze doet gevoelen en de aanstaande reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken hoeft dus niet het einde te betekenen van deze divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Zijn invloed kan zich dus ook nog uitstrekken tot later. De komende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken hoeft daarom niet sterk te zijn. Uitgaande van figuur 2 lijkt alles mogelijk. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kan stoppen op 8.973, maar eerder denken wij dat het MA40 zal worden opgezocht, althans dat de richting daar naar toe wordt ingeslagen.

De AEX Index op maandbasis

In figuur 4 laten wij u nog de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op maandbasis zien. Maar wij tekenen daar onmiddellijk bij aan dat het Amsterdamse beeld niet representatief is voor de andere markten. In feite verschillen ze allemaal van elkaar zodat er geen eenduidig inzicht aan ontleend kan worden. De maandkoersen in Amsterdam liggen hoog maar zeker niet te hoog om geen verdere stijging te kunnen verwachten. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is nog stijgende en daarom kan men nog niet stellen dat er negatief gedivergeerd wordt ook al ligt de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken bij de laatste koers lager dan bij de top in 2011. Dit feit is op alle markten te herkennen en het is daarom een duidelijke reden waarom wij gematigd positief zijn.

Conclusie

Er pakken zich zonder twijfel donkere wolken samen. Daarnaast is de korte termijn markt al aan het reageren of ligt de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken dichtbij. Maar de langere termijn is nog steeds stijgende en voordat daar een omkeer in plaats vindt kan men niet concluderen dat het afgelopen is met de willige beurs. Tezamen met andere argumenten die wij boven hebben aangegeven vormt dit de reden dat wij een korte periode van stagnerende of dalende beurzen voor ons zien, maar wij sluiten niet uit dat deze alsnog gevolgd gaat worden door een einde jaar rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken die voor nieuwe toppen gaat zorgen.

De Rente

Het lijkt meer en meer waarschijnlijk, dat de rente op het huidige niveau bezig is met de voltooiing van een bodemproces. Dat bestaat dan uit een groot kopschouderpatroon dat gedurende een groot deel van 2013 in ontwikkeling is geweest. Vervolgens is er aan het einde van de zomer een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog geweest (samenvallend met de eerste berichten over het naderende einde van de ruimgeldpolitiek van de FED). En, zoals dat wel vaker met dit soort belangrijke lange termijn omkeerpatronen het geval is, na de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is de koers (de rente zo u wil) weer teruggezakt naar het niveau van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, een pullback. Daar bevindt de rente zich nu, waarschijnlijk om kracht te verzamelen voor de volgende sprong omhoog. Zoals u in figuur 5, waarin het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10 jaar Nederlandse Staatsleningen op weekbasis staat afgebeeld, kunt u zien, is het niveau al 5 weken niet echt veranderd. Ook de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken (hier niet getoond) komt bijna niet van zijn plaats ook al is hij stijgende (op weekbasis). Op dagbasis daalt hij. Wij verwachten geen grote veranderingen in de komende periode. Als er al iets zou gebeuren dan zal hij het niveau van 2,30% gaan opzoeken.

De US$ versus de €

De US$ laat het nog steeds afweten. Hij is op weg naar beneden naar het steunniveau op 73,0 zoals u in figuur 6, waarin de weekkoersen zijn opgenomen, kunt zien. Op de daggrafiek wil de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken omhoog, maar dat heeft niet veel om het lijf. Het koerspatroon dat zich aftekent (een vlag omlaag) is overigens een continuatiepatroon. Dat zou betekenen dat de $ uiteindelijk omhoog uitbreekt en dan stijgt tot boven de top van de vlag, dus tot boven de in de figuur getekende weerstand op 75,2. Wie $’s op kortere termijn nodig heeft koopt ze dus nu. Maar: zolang de koers niet draait op of boven het niveau van de genoemde steun onder een positief divergerende MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, blijft de conclusie negatief.

De prijs van een vat Brentolie

De hooggespannen verwachtingen ten aanzien van de afspraken met Iran zijn voor wat de Iranese export van olie betreft, snel verdwenen. Daarnaast is de olie export van Libië stagnerend. Deze fundamentele redenen liggen ongetwijfeld ten grondslag aan het feit dat de prijs van een vat Brentolie nadat de steun op US$105 werd bereikt, een opwaartse richting heeft ingeslagen. Maar de toenemende olieproductie in Irak en de toenemende productie van schalieolie in de V.S. maken dat deze stijging, vanuit fundamenteel perspectief, vermoedelijk niet lang zal aanhouden, of het moet zo zijn dat de wereldeconomie weer gaat groeien en daarmee de vraag naar olie weer bovenmatig toeneemt. Wij zien in het almaar heen en weer bewegen van de olieprijs in de komende periode niet echt verandering komen. Figuur 7, waarin de weekprijzen zijn opgenomen, laat u zien dat er geen reden is om er anders over te denken.

Goud

Het bodemproces dat op de weekgrafieken duidelijk te herkennen is, zal binnen afzienbare tijd worden afgesloten, zoals u kunt constateren op de daggrafiek, die wij in figuur 8 laten zien. De prijs van een troy ounce goud lijkt een aanval te gaan openen op het weerstandniveau op US$1.255. Afhankelijk van het resultaat van deze poging zal het bodemproces verlaten worden. Wij zien dit wel gebeuren.

Beleggen bij Vladeracken

De min of meer zijwaartse beweging die de meeste aandelen in november lieten zien is ook aan onze portefeuilles niet onopgemerkt voorbij gegaan. November heeft over de hele linie een bijna onveranderd resultaat laten zien. Alleen het resultaat van de Amsterdam Selector bleef in lijn met de AEX oplopen, maar ook hier ging het om slechts 1% erbij.
Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV

Risico profiel

Methode

2009 * 2010 * 2011 * 2012* 2013 tm 1-12*
Defensief

Stamrechtportefeuilles

8,3 %

8,2 %

-/- 1,6 %

7,9 %

3,6 %

Matig

Mix aandelen / obl.

17,8 %

13,3 %

-/- 7,4 %

11,6 %

6,9 %

Matig / fondsen

Fund Selector

34,3 %

13,1 %

-/- 12,7 %

-/- 1,0 %

-/- 2,7 %

Normaal aandelen

PRIJS<Waarde Methode

44,8 %

14,2 %

-/- 38,5 %

8,8 %

8,5 %

Actief aandelen

Amsterdam Selector

14,3 %

16,8 %

-/- 15,9 %

3,5 %

16,1 %

Wereld Selector

6,0 %

14,0 %

-/- 10,5 %

16,0 %

57,9 %

Benchmark

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken

36,4 %

5,7 %

-/- 11,9 %

9,7 %

15,7 %

EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken

21,0 %

-/- 5,4 %

-/- 17,1 %

13,8 %

17,1 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken over de genoemde periode, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Maar wij zijn wel weer (voorzichtig) begonnen met het aankopen van aandelen, want in individuele plaatjes is te zien dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken al een flink eind gevorderd is en begint er weer ruimte voor een volgende sprong te komen. Zo kochten wij afgelopen week binnen de Amsterdam Selector aandelen Randstad en binnen de Fund Selector aandelen in een trackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken op de Spaanse hoofdindex, de IBEX 35. Daarnaast zijn wij momenteel druk doende om naar een aantal van de kwalitatief betere obligaties te kijken die wij momenteel in portefeuille hebben voor cliënten waar het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken inmiddels tot onder 1% is gedaald. Wij hebben inmiddels alternatieven gevonden die het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken verhogen zonder het renterisico (het risico van een stijging van de lange rente) te vergroten. Maar daarover zullen wij u in onze artikelen inlichten, die regelmatig op onze website en op andere plaatsen op het internet worden gepubliceerd.
Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke wij uit onze dagelijkse analyses voortvloeien treft u aan op onze website, www.vermogensbeheer.co, onder de kop “Publicaties” (in chronologische volgorde) of op de website van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, www.devermogensbeheer.co, waar u onderaan de meest recente uitgave de onderwerpen gegroepeerd vindt met een koppeling naar het meest recente artikel van elk onderwerp.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 5 januari 2014.

Den Haag, 2 december 2013
G.K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.