Nog niet veel goeds te vertellen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (28 augustus 2017) 517,42

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief met een kleine kans op een opleving
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Er is ruimte voor een kleine opleving op de aandelenmarkten

De S&P500 sloot de week af met een hogere koers en het was niet de enige index, die dit deed. Maar of hier veel goeds uit de destilleren valt blijft te bezien. De markten bevinden zich allemaal (ook de Dow Jones Industrial Index) in een middellange termijn dalend kanaal. De zwarte candles vliegen je om de oren. De S&P500 liet er in de afgelopen 22 dagen 15 zien. Het merendeel van de aandelen zit sinds medio mei ook in een dalend kanaal. Er zijn uitzonderingen, die vooral gezocht moeten worden aan de technische kant. IJzer, kobalt, lood, lithium en palladium zijn de stijgers en de hiervoor gevoelige aandelen doen het nog redelijk goed. Voor de rest is het huilen met de pet op. Er zijn echter aanwijzingen, dat de komende week wat rust gaat brengen. De Dow Nikkei en de DAX zijn de indexen, die hun MA200 bereikt hebben. Daarmede zijn ze op een belangrijke steun gekomen, waarbij komt dat de langere termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken op dezelfde hoogte ligt. Van hieruit zou een kort herstel mogelijk kunnen zijn. Wij zullen dat hieronder aan de hand van de daggrafiek van de DAX laten zien.

De daggrafiek van de DAX Index

Figuur 1.

De grafiek, die wij u laten zien is enigszins ingewikkeld door de vele lijnen die er in getekend zijn. Wij noemen ze een voor een. Wij beginnen met de licht zwart getekende lijn. Het is de bovenkant van het dalende kanaal dat sinds medio mei te herkennen valt. Er is op dezelfde hoogte ook een rode lijn getekend. Het is het MA50. En daar vlak onder (halverwege) hebben wij een vette zwarte lijn getekend. Het verbindt de kleine topjes van 7 en van 14 dagen geleden. Deze drie lijnen komen tezamen tussen 12.371 en 12.263. De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken die hiervan uitgaat, mag dus sterk genoemd worden. De twee topjes, die wij zojuist noemden ontstonden omdat er twee bodems gevormd werden (de tweede raakte het MA200). En nu is dan 5 dagen geleden nog een derde bodempje gevormd. Deze drie tezamen zouden een positief Kop/Schouderpatroon kunnen vormen mits de DAX boven de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken op 12.263 sluit. Door de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken die er ligt, zal dat niet gemakkelijk zijn, maar de twee onderste indicatoren, te weten de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken en ook de Zone Oscillator, hebben beide een koopsignaal gegeven. Wij wijzen op de stijgende pijltjes. In vervelend contrast hier tegenover staat dat de beide onderdelen van de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken juist zijn gaan dalen (zie dalende pijltjes). De signalen zijn dus tegenstrijdig en gegeven het feit, dat vanuit de andere grafieken van markt indexen geen positieve signalen naar voren komen achten wij de kansen van een duidelijk positieve markt in de komende tijd dan ook gering. Hierbij komt, dat ook als de DAX door zijn genoemde weerstanden zou breken, het te berekenen doel toch niet hoger uitkomt dan 12.450. Wij kunnen dan ook niet nalaten om naar beneden te kijken waar het MA200 en de langere termijn stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken steun geven mocht de DAX verder gaan dalen. Deze steun ligt rondom 12.000. Hiermede is dus een zeer nauw gebied afgebakend (12.263 – 12.000). De werkelijkheid zal ons komende week vertellen aan welke kant de boterham gesmeerd wordt. Voor wat betreft de AEX wijzen wij er nog op dat het MA200 voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken te vinden is rond 507.

De Rente

Het heeft er alle schijn van dat het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van leningen van de Nederlandse Staat met een gemiddelde looptijd van 10 jaar de weg omhoog weer gaat hervatten. De eerste aanwijzingen daarvoor ziet men reeds in de daggrafiek. Dit zou ingegeven kunnen worden omdat er in de komende maanden september en oktober belangrijke mededelingen verwacht worden van de Centrale Banken in Amerika en in Europa. Naarmate de tijd verstrijkt zullen de voelhorens van de markt ongetwijfeld berichten opsnuiven waarop de markt zou kunnen gaan reageren met een stijgende rentetendens. Mochten de aandelenmarkten echter verder wegglijden dan zal van daaruit tegenwicht geboden worden (kaptaal vloeit dan naar de obligatiemarkt).

De US$ in €’s uitgedrukt

De dollar bereikte met zijn slotkoers van afgelopen week van 84,15 een nieuw dieptepunt dat lager uitkwam dan de top op 84,21, die gezet werd in 2010. Door deze val werd een poging tot herstel onderbroken. Toch zien wij deze lage koersvoorlopig als een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Er wordt te sterk positief gedivergeerd om aan te nemen dat de val van de dollar zich nog lang gaat manifesteren. Met een herstel moeten wij in Europa overigens zeer tevreden zijn want onze exportpositie zowel als de inflatie worden door een lage dollar bedreigd. Voorlopig hebben wij het nog over een tijdelijk herstel. Of de dollar zich voor langere tijd kan oprichten valt nog te bezien. De voortekenen, met een zwaar budgetgevecht tussen Trump en zijn Republiekeinen in het vooruitzicht zijn niet gunstig. Zelden was een Amerikaanse President zo ineffectief als de huidige.

De prijs van een vat Brentolie

In olieland blijft het hommeles. Men krijgt het idee dat de prijs wel omhoog wil (de voorraden in Amerika dalen fors) maar als men naar de grafieken kijkt dan is er weinig te melden. Tussen US$54 en $55 ligt er voor de prijs van een vat Brentolie flinke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. Wij verwachten dus niet dat er veel gaat gebeuren in de komende week.

Het Goud

De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit de dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken is een feit, maar daarmede is ook alles gezegd voor wat de World Gold Index betreft. Er blijft flinke negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken bestaan en het niveau van US$1.300 lijkt heel moeilijk te doorbreken. Het is een beeld van algemene lethargie en daar is op dit moment alles mee gezegd. De dalende tendens op de aandelenbeurzen verleidt beleggers nog onvoldoende om de markt van de edele metalen op te stuwen. Toch hebben wij er alle vertrouwen in dat dit een dezer dagen positief zal uitwerken, maar misschien moet de vakantieperiode daarvoor definitief achter ons liggen. Het wachten is op een koers boven US$1.307.

Strategie

Wij blijven zeer voorzichtig en zullen waar mogelijk eerder opties schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken en aandelen verkopen dan posities opbouwen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

30 augustus 2017 11.00 Cijfers dienstensector en zakelijk klimaat Eurozone
31 augustus 2017 11.00 Inflatiecijfers (consumenten) Eurozone
31 augustus 2017 14.30 Consumentenbestedingen VS
1 september 2017 14.30 – 16.00 Loonkosten, werkloosheid, bouwuitgaven etc. VS

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 28 augustus 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.