Obligaties van Altice SA, een high yield obligatie, deel 3

(publicatiedatum: 5 september 2014)
altice
In de afgelopen veertien dagen hebben wij in twee artikelen uit de doeken gedaan wie Altice en Numericable zijn en hoe wij over de financiële positie van Altice en Numericable denken.

In dit voor u liggende derde deel van onze reeks over Altice, gaan wij in op enkele obligaties die door Altice of een van haar dochters zijn uitgegeven en die ter beurse zijn genoteerd.

Obligaties van Altice en Numericable

In onderstaande tabel hebben wij enkele obligaties opgenomen van beide ondernemingen, die verhandelbaar zijn (notering hebben, meestal in Luxemburg). Wij hebben hieronder alleen een aantal €-obligaties op een rij gezet, er zijn ook nog een serie $-obligaties van beide ondernemingen verkrijgbaar (koersen en rendementen per 31 augustus 2014).

Debiteur Aflosdatum Coupon Koers ISIN-code Eff.Rend
Altice Financing 15-12-2019 8,000% 110,1% XS0864611610 5,5%
Altice Financing 15-01-2022 6,500% 107,3% XS1003905152 5,1%
Altice Finco 15-06-2023 9,000% 115,4% XS0946155693 6,2%
Altice SA 15-05-2022 7,250% 106,3% XS1061642317 6,0%
Numericable Group 15-05-2022 5,375% 106,3% XS1028956222 4,3%
Numericable Group 15-05-2024 5,625% 106,0% XS1028956149 4,7%

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, dat wij in de laatste kolom hebben opgenomen, is berekend er vanuit gaande dat de obligaties pas op de uiterste aflosdatum worden afgelost tegen 100% en dat de coupon dezelfde blijft.

Wij beginnen in ons artikel met de lening van Altice SA, dat is veruit de grootste en meest verhandelbare lening, die bovendien, mits hij tot het einde van de looptijd blijft uitstaan, het op een na hoogste effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken vertoont.

7,25% Senior Notes Altice SA 2014 per 15 mei 2022

Dit is de €-variant van twee leningen die tegelijkertijd werden uitgegeven in mei van dit jaar. De andere, even grote lening, is in $ genomineerd. In totaal is er voor € 4,17 miljard aan obligaties uitgegeven, waarvan € 2,075 miljard in de €-variant. De $-lening heeft een iets hogere coupon (7,75%), maar verder zijn de voorwaarden gelijk. De rente wordt in halfjaarlijkse termijnen betaald te weten op 15 februari en 15 augustus. Waarom de aflossingsdatum en de coupondatum niet samenvallen is ons een raadsel, dat is over het algemeen vrij ongebruikelijk. Opnieuw is de coupure hoog. In de €-variant moest ten minste € 100.000 worden ingeschreven, in de $-variant zelfs ten minste US$ 200.000.

De ISIN-code van de €-lening is XS1061642317. en “Senior notes” betekent dat de obligaties niet-achtergesteld zijn.

Relatief lange looptijd

De regelmatige lezer van onze rentestukken zal zich verbazen over de looptijd, want in de afgelopen jaren hebben wij ons steeds weer beperkt tot obligaties met looptijden tot in 2018. Maar omdat het hier om een minder cyclisch bedrijf gaat en omdat wij in onze portefeuilles al veel papier hebben zitten dat tussen nu en eind 2018 zal worden afgelost is een iets langere looptijd in dit geval wat ons betreft wel gerechtvaardigd. Het betekent echter wel dat het renterisico van deze obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken hoger is dan gebruikelijk.

Looptijd van de andere schulden

Het gaat hier dus om twee leningen die samen goed zijn voor 20% van de totale schuld die Altice op dit moment op haar balans heeft staan. Om in te schatten wat uw risico op terugbetaling is, is het relevant, of en zo ja hoeveel van de uitstaande schuld op de balans van Altice eerder moet worden afgelost dan de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken waar wij het nu over hebben. En dat is een substantieel bedrag namelijk € 7,4 miljard. Natuurlijk zal het grootste deel hiervan geherfinancierd worden met nieuwe leningen. Maar dat betekent dat er regelmatig nieuws zal zijn over de mate waarin Altice er in slaagt om nieuwe leningen af te sluiten. En dat zal direct zijn weerslag hebben op de koers van het aandeel (en de uitstaande obligaties). Zo wordt de koers van het aandeel Altice een goede maatstaf om te dienen als waarschuwing voor mogelijke problemen die Altice ondervindt bij deze herfinancieringen.

Rating

De kredietwaardigheid van Altice, zoals die door Rating-instituten wordt ingeschat, is niet erg hoog. Moody’s heeft op 3 juli 2014 een B3-rating aan de hier besproken obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken toegekend. Dat betekent dat de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken speculatief is en een hoog risico vertegenwoordigt (B) en dat binnen deze groep deze specifieke obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken ook nog eens onderin zit qua kredietzekerheid (de 3, samen B3). Er is in het prospectus een clausule opgenomen dat aanvullende schulden en uitkeringen aan aandeelhouders alleen mogen worden aangegaan als de rating van de obligaties BBB- (resp Baa3) of beter is (investment grade). Valt de kredietwaardigheid terug onder dit niveau, dan worden automatisch allerlei beperkingen van kracht op dit punt. Op dit moment is de kredietwaardigheid lager en kan Altice in feite alleen nieuw geld ophalen door eerst het eigen vermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken te verhogen (via de uitgifte van nieuwe aandelen bijvoorbeeld).

Vervroegde aflossing

De beide obligaties mogen vervroegd worden afgelost. Maar daar is in het prospectus een heel schema voor opgenomen. Om te beginnen mag 40% van de uitstaande obligaties worden afgelost tussen nu en 15 november 2015 maar dan moet het bedrijf wel 103% terugbetalen.
Tussen 16 november 2015 en 15 mei 2017 mag ook 40% van de uitstaande hoofdsom worden afgelost, maar dan tegen 107,25% (€-variant).
In beide gevallen mag deze aflossing alleen worden gefinancierd door middel van de uitgifte van aandelenkapitaal al dan niet ter beurse of aan andere private equityVerzamelnaam voor alle vormen van aandelenkapitaal in niet-beursgenoteerde ondernemingen met een beleggingshorizon van 2 tot 7 jaar. Copyright Vladeracken partijen.

Al in ons artikel over Findus stelden wij de vraag hoe dit precies moet gezien de hoogte van de minimale coupure bij uitgifte. Als u € 100.000 in de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken belegt en Altice biedt aan om 40% terug te kopen / vervroegd af te lossen, dan houdt u een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken over die € 60.000 nominaal is, minder dan de minimum coupure. Dat kan dus niet. Dit kan worden opgelost door een zogenoemde “sinking fundEen fonds dat dient om de aflossingen en interestbetalingen op obligatieleningen te voldoen. Copyright Vladeracken”-constructie (zie onze artikelen over Safilo van enkele jaren geleden) of door een aflossing naar keuze te geven waarbij in feite alleen de grote institutionele beleggers met posities van meer dan
€ 167.000 in portefeuille mee kunnen doen.

Effectieve rendement bij aflossing van 40%

Maar stel nu, dat u inderdaad zou worden afgelost op 15 november 2015. De slotkoers per 13 augustus 2014 bedroeg 105,00%. Daarmee zou u een effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken van maximaal 5,4% op jaarbasis genoten hebben voor het deel dat afgelost zou worden.

Vanaf 16 november 2015 mag tot 15 mei 2017 40% van de uitstaande €-obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken ook vervroegd worden afgelost, maar dan tegen 107,25%. In dat geval blijft er (bij vervroegde aflossing op 15 mei 2017) een effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken over op het deel dat vervroegd wordt afgelost van 7,67%.

Effectieve rendement bij aflossing van 100%

Normaal gesproken zal bovenstaande situatie (40% van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken wordt slechts afgelost) niet voorkomen. Maar herfinanciering van de gehele obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken is wel mogelijk, bijvoorbeeld als de leenkosten voor Altice in de markt dalen. Daartoe heeft zij ook een aantal mogelijkheden ingebouwd om de gehele obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken vervroegd af te kunnen lossen.

Bij een koers van 105% varieert dan het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken dat u per saldo zult ontvangen mede afhankelijk van de premie die Altice bij vervroegde aflossing betaalt en de tijd die u de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken per saldo in portefeuille gehouden heeft. In tabel 2 hebben wij dit overzicht uitgewerkt:

Aflossing per Aflossingsprijs Effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken
15-05-2017 105,4375% 7,05%
15-05-2018 103,625% 6,56%
15-05-2019 101,8125% 6,26%
15-05-2020 100,0% 6,06%
15-05-2022 100,0% 6,28%

Per saldo betekent dit dat de aankoop van deze obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken, mits de onderneming het geld uiteindelijk terugbetaalt, een effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken oplevert van 6% a 6,5% waarbij wij er gemakshalve vanuit gaan dat het aflossen in of voor 2017 voor Altice een te dure oplossing is.

Change of control

Aflossing kan overigens tegen 101% worden afgedwongen als er een “change of control” plaats vindt. De beslissing daarover ligt bij de obligatiebelegger en de kostprijs daarvan (lees het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, dat u dan per saldo zou hebben genoten) moet tegen die tijd berekend worden en is voor ons verhaal nu niet relevant.

Koersontwikkeling

In figuur 3 hebben wij de dagelijkse slotkoersen getekend van drie vergelijkbare obligaties. Het gaat om twee al enkele jaren geleden uitgegeven obligaties van respectievelijk Altice (8% Altice Finance per 15 december 2019; de donkergroene lijn) en UPC (8,375% UPC Holding per 15 augustus 2020; de rode lijn) en van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken die wij hier als eerste bespreken, de 7,25% Altice SA per 15 mei 2022 (de donkerblauwe lijn). De koersen fluctueren. Dat moge duidelijk zijn. Maar dat doen de koersen van alle bedrijfsobligaties, zeker die van “high yield”-obligaties. Het gaat hier bovendien om grote obligaties, die in veel portefeuilles van bedrijfsobligatiefondsen terug te vinden zijn. Dat betekent dat wanneer beleggers massaal uit bedrijfsobligaties en “high yield”-obligaties stappen er een flink aanbod in de markt ontstaat van dit type obligaties met dalende koersen tot gevolg. Dat betekent helemaal niet dat u dan uw geld kwijt bent, maar wel dat de koers tussentijds soms stevig kan dalen. Koopt u echter de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken om hem aan te houden tot aan de aflossingsdatum, dan heeft u alleen een probleem als het bedrijf niet kan aflossen, het marktrisico is dan niet relevant.

BLOG 20140905 FIG3 ALTICEa

Figuur 3.

En getuige de grafieken in figuur 3 was de markt niet positief over bedrijfsobligaties in het algemeen (koersen daalden al bijna gedurende het hele jaar). hier is overigens in de afgelopen weken even een verandering in te zien geweest toen in korte tijd het grootste deel van de verliezen weer werd ingelopen. Maar de markt ziet ook geen specifiek risico bij Altice of UPC want de koersen van beiden bewegen in gelijke mate. De fluctuaties zijn dus niets anders dan het marktrisico.

8,00% Senior Secured Notes Altice SA 2012 per 15 december 2019

De ISIN-code van deze obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken is XS0864611610. In figuur 3 is de koersontwikkeling van deze lening opgenomen als de donkergroene lijn. De obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken is per 17 december 2012 uitgegeven als onderdeel van een pakket van drie obligaties (de andere twee zijn $-obligaties) ter financiering van de acquisitie door Altice van Cool Holding, op haar beurt medeaandeelhouder in HOT waarmee HOT volledig eigendom van Altice is geworden. In eerste instantie is er € 200 miljoen van deze obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken uitgegeven, later is er nog eens € 10 miljoen aan toegevoegd (toen uitgegeven tegen 104,5%). Daarmee is dit een duidelijk kleinere obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken dan de eerste die wij hierboven besproken hebben en hij is dus ook aanzienlijk minder liquide. De minimum coupure is ook hier € 100.000 (en $ 200.000 voor de tegelijkertijd uitgegeven $-obligaties).

Cool Holding en HOT

HOT is een houdstermaatschappij die op 28 november 2011 HOT Mobile heeft gekocht. HOT is ook actief als kabelmaatschappij en levert tevens telefoniediensten. HOT is actief in Israël en ziet zichzelf als de tweede speler op de Israëlische markt na Bezeq (de KPN van Israël). Aanvankelijk waren Altice en Cool samen eigenaar van HOT maar de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken waar wij het nu over hebben is gebruikt om Cool uit te kopen. Altice is nu volledig eigenaar van Cool dat op haar beurt weer volledig eigenaar is van HOT. Cool staat los van de andere dochter van Altice, het in deel 2 besproken Franse Numericable.

Zekerheden

Deze specifieke obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken is door Altice gegarandeerd, maar zij heeft als extra zekerheid ook eerste recht van hypotheek op de aandelen van Altice in Cool Holding (en daarmee indirect op de onderneming HOT). De obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken is dus voorzien van een grotere dekking dan de voorgaande obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken die wij hierboven bespraken.

Vervroegde aflossing

Aflossing vindt plaats op 15 december 2019, maar ook deze obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken mag vervroegd worden afgelost. En ook hier moet dan wel een premie betaald worden.
· 40% van de uitstaande obligaties mag worden afgelost voor of op 15 december 2015, maar dan moet de financiering plaatsvinden door uitbreiding van het garantievermogen (aandelenkapitaal of achtergesteld kapitaal). De aflossingsprijs is dan 107,85%;
· Onder bepaalde voorwaarden heeft de obligatiehouder ook een “put”-recht. Als Altice bepaalde bezittingen verkoopt die nu als zekerheid dienen, dan mag de obligatiehouder tegen 103% de obligaties aanbieden en moet Altice de obligaties tegen die prijs inkopen;
· Vervroegde aflossing mag in zijn geheel plaatsvinden per 15 december 2015 tegen 104%, per 15 december 2016 tegen 102% en vanaf 15 december 2017 tegen 100%;
· En tenslotte geldt ook in dit geval geldt een “change of control” clausule met aflosprijs van 101%.

Effectieve rendement

Op basis van de hierboven weergegeven aflossingsvoorwaarden en een slotkoers van 110,13% vrijdag 29 augustus 2014, hebben wij in tabel 3 uitgewerkt wat het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken zal zijn geweest op de verschillende data die in het prospectus zijn opgenomen:

Aflossing per Aflossingsprijs Effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken
15-12-2015 104,0% 2,91%
15-12-2016 102,0% 3,97%
15-12-2017 100,0% 4,37%
15-12-2018 100,0% 5,04%
15-12-2019 100,0% 5,46%

Wij achten de kans dat de onderneming al in 2015 besluit om de lening vervroegd af te lossen niet zo groot gezien het feit dat de nieuwste obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken een hoger effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken noteert. Herfinanciering is dan voor u interessanter, maar voor de uitgevende instelling juist duurder. Dat het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken per saldo lager uitvalt dan bij de 7,25%-obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken heeft alles te maken met het feit dat deze obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken korter loopt, maar ook met het feit dat de zekerheden die aan deze obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken zijn gekoppeld groter zijn. Per saldo betekent dit dat de aankoop van deze obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken, mits de onderneming het geld uiteindelijk terugbetaalt, een effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken oplevert van 5% a 5,4% waarbij wij er vanuit gaan dat het aflossen in of voor 2017 voor Altice een te dure oplossing is.

Conclusie

Ons lijken dit mooie obligaties, maar net als wij eerder bij Findus en Cirsa omschreven, zijn dit alleen obligaties voor een goed gespreide lange termijn obligatieportefeuille van een grotere omvang. Het voordeel van deze Altice-obligaties boven die van Findus en Cirsa is bovendien, dat er een aandelenkoers is die in de gaten gehouden kan worden om een snellere indicatie van eventuele problemen te krijgen.

Onze voorkeur gaat uit naar de 7,25%-obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken omdat deze een beter rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken levert en veel liquider is. Dat deze grotere lening qua zekerheid iets lager in de pikorde staat dan de HOT-obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken nemen wij op de koop toe.

Den Haag, 5 september 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken belegt wel en / of heeft belegd in de hier besproken effecten voor haar cliënten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten en conform de hier besproken methodiek en argumenten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.