Het ESG-beleid van Today’s Group BV

(publicatiedatum 21 juli 2021)

Inleiding

Op 10 maart 2021 is de eerste fase in werking getreden van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), een stuk wet- en regelgeving over de inbedding van ESG in het productenpalet van beleggingsondernemingen. Deze wet- en regelgeving is ook op ons, de Today’s Group, van toepassing en dus zijn wij al enige tijd bezig met een onderzoek naar de vraag hoe wij deze nieuwe regels in ons bedrijf zullen toepassen.

Zoals u dat van ons gewend bent (bij Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken was dit usance) doen wij ons huiswerk en zetten wij dat huiswerk vervolgens op papier. Het helpt ons in ons eigen denkraam en het zorgt voor transparantie naar onze cliënten toe.

Voor u ligt het vierde stuk dat wij in dit kader op papier gezet hebben. In het eerste stuk zijn wij ingegaan op deze nieuwe regels en hebben wij uitgelegd wat van ons als beleggingsonderneming verwacht wordt en wat u daar in de toekomst van gaat merken.

In het tweede stuk hebben wij verslag gedaan van een enquête, die wij onder onze eigen medewerkers hebben gehouden. De vraag die wij hen gesteld hebben was: wat vinden jullie de drie meest belangrijke punten van aandacht op het terrein van ESG?

In het derde stuk zijn wij ingegaan op de vraag hoe ESG-criteria door externe dataleveranciers meetbaar gemaakt worden en hoe wij op grond daarvan zelf een ESG-verantwoord universum zouden kunnen bepalen van beleggingen van waaruit wij onze cliënten adviseren en in het vermogensbeheer portefeuilles beleggen.

De volgende logische en uiteindelijk meest belangrijke vraag is dan welke ESG-criteria wij feitelijk hebben vastgesteld en met ingang van 1 juli 2021 bedrijfsbreed zullen hanteren. Die vraag komt in het voor u liggende vierde stuk aan bod.

In het stuk van 25 maart 2021 sloten wij af met de volgende conclusie: Wat een ESG Score niet doet, is een sector of bedrijf uitsluiten. Een ESG-beleid kan dus niet alleen op dit soort score-tabellen leunen. En uit deel twee van deze reeks kan al worden opgemaakt, dat wij bij Today’s vinden, dat bepaalde sectoren hoe dan ook moeten worden uitgesloten in ons beleggingsbeleid. Daarom, en ook dat zullen wij in deel vier van deze reeks vastleggen, hanteren wij naast een ESG-score-drempel ook een uitsluitingsbeleid in de vaststelling van ons universum.

ESG-beleid Today’s Group toegespitst op drie vormen van dienstverlening

Er zijn drie niveau’s waarin wij als onderneming uitsluitingsgronden en toetsingscriteria hebben gedefinieerd in het kader van ons ESG-beleid. Die drie niveau’s hangen samen met het feit dat wij drie typen dienstverlening aanbieden als vergunninghouder.

 1. Execution only (zelf beleggen): hier hanteren wij geen uitsluitingscriteria. Execution Only is immers de dienst waarbij een broker cq bank wel een handelsplatform aanbiedt aan klanten, maar zich verder op geen enkele manier bemoeit met het beleggingsbeleid van de klant. Nog sterker, zij mag zich uithoofde van deze dienst niet bemoeien met het beleggingsbeleid van de cliënt, zo is deze vorm van dienstverlening in de wet gedefinieerd. Handel in producten mag dan alleen geweigerd worden voor zover het om complexe producten gaat. Maar er mag niet inhoudelijk naar de onderliggende activiteiten gekeken worden noch mag daarover een eigen analyse ter beschikking gesteld worden. Het velen van een ESG-oordeel en dat dan uit dragen naar de cliënt staat dan haaks op het adviesverbod dat aan dit product ten grondslag ligt;
 2. (Beleggings)advies (begeleid beleggen): in deze vorm van dienstverlening adviseren wij klanten pro-actief over specifieke beleggingen en geven wij ook adviezen over beleggingen waarmee klanten zelf aankomen zetten. Wettelijk dienen wij dan bij elk advies de passendheid van het advies te onderzoeken en de cliënt van onze bevindingen op de hoogte te stellen. Past de geplande transactie in het profiel van de cliënt is dan de vraag. Als dat zo is, dan besluit de cliënt zelf of de bewuste transactie feitelijk moet worden uitgevoerd of niet. In theorie bestaat dan de mogelijkheid dat wij uitvoering moeten weigeren, omdat wij het risico voor de cliënt als te groot inschatten. Het invoeren van een ESG-politiek als financiële onderneming betekent, dat wij vanaf de invoering van dit beleid elke transactie zullen toetsen aan ons eigen ESG-beleid en de cliënt niet meer alleen van de passendheid van de beoogde transactie op de hoogte zullen brengen, maar de cliënt ook op de hoogte zullen brengen van de vraag of de transactie binnen ons ESG-beleid past of niet. Hier hanteren wij dezelfde brede criteria die wij voor het vermogensbeheer hebben gedefinieerd, met dien verstande dat als een klant toch in fondsen of effecten wil beleggen, die op onze criteria worden uitgesloten, dan zullen wij de uitsluiting in de adviesbevestiging opnemen, maar is en blijft de wens van de klant leidend;
 3. Vermogensbeheer (laten beleggen): bij het vermogensbeheer onderscheiden wij twee ESG-niveau’s, de criteria voor de donkergroene ESG-variant, welke onder verantwoordelijkheid staat van de analiste van Today’s Group BV mevrouw drs. Marianne Bruin en de bedrijfsbrede criteria.

De eigen bedrijfsbrede ESG-criteria van Today’s Group BV

Daar waar wij zelf verantwoordelijk zijn voor het beleggingsbeleid in de portefeuilles van onze klanten (en dat is dus niet alleen binnen het vermogensbeheer, maar ook daar waar wij cliënten pro-actief van adviezen voorzien) hanteren wij de volgende ESG-criteria:

 • Beleggingsfondsen zonder eigen ESG-classificatie (per 1 januari 2022 in Europa verplicht) worden uitgesloten. Als cliënten een “groen” beleid voorstaan, dan zullen wij uitsluitend in fondsen beleggen of fondsen adviseren met een artikel 8 en / of 9 classificatie en worden klasse 6 fondsen ook uitgesloten. Maar bedrijfsbreed zijn, wanneer klanten niet specifiek een “groen”-beleid nastreven, klasse 6 fondsen ook toegestaan (zie ons eerste artikel in deze reeks voor een toelichting op deze klasse-definities).
  In geval er sprake is van controverses, dan kan Today’s Group zelfstandig fondsen uitsluiten. Van deze uitsluiting zullen wij op de website melding maken cq de uitsluiting intern vastleggen inclusief motivatie. Wij kijken in beginsel niet door fondsen heen, maar sluiten wel landenfondsen uit op basis van de uitsluitingscriteria “onafhankelijke rechtsgang” en “van overheidswege getoetste ESG-wetgeving” (zie verder);
 • Aandelen en obligaties dienen een BB of hogere ESG Rating te hebben van Bloomberg (MSCI) evenals een ESG-disclosure score van 40 en hoger;
 • Wapens, worden uitgezonderd (op basis van sectorindeling volgens Bloomberg) voor zover het gaat om handvuurwapens, publiekelijk verkochte wapens, clustermunitie, mijnen, granaten, tanks en (bio)chemische wapens; hier past nog een opmerking: ondernemingen die zowel in de defensie actief zijn als ook op het gebied van civiele producten worden niet persé uitgesloten, vooral als de civiele producten tak juist bijdraagt aan een betere wereld en men verder niet in de hier al genoemde deelgebieden van defensie actief is.
 • Aandelen en obligaties van ondernemingen gevestigd in landen, die geen onafhankelijk rechtssysteem kennen en waar ESG-regels niet afgedwongen worden door de lokale overheden, worden uitgesloten (in de EU bijvoorbeeld Polen, Hongarije). Dit geldt ook voor landen waar het democratisch systeem zodanig afwezig is, dat een onafhankelijk rechtssysteem niet kan bestaan (China, Venezuela, etc.).
 • Specifieke sectoren worden uitgesloten zoals tabak en hard- en softdrugs (niet-medicinaal), evenals bedrijven die verdacht worden van het gebruik van kinderarbeid (in de keten) en bedrijven die verdacht worden van corrupte praktijken. In dit kader spreken wij ook van controverses. Als er een controverse ontstaat (zie ook het derde artikel uit onze ESG-reeks), dan kan het zijn, dat wij bedrijven uitsluiten om specifieke redenen. Ook dan zullen wij daar gemotiveerd melding van maken op onze website. Te denken valt bijvoorbeeld aan bedrijven die bewust allerhande constructies opzetten om zo weinig mogelijk belasting te hoeven te betalen;

ETF / trackers

De criteria die wij hierboven hebben opgesomd zijn eenvoudig toe te passen wanneer naar individuele aandelen en obligaties gekeken wordt. Maar wanneer index-fondsen gekozen worden (bijvoorbeeld een MSCI Wereld Index trackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken), dan zouden wij de samenstelling van deze indices moeten beoordelen om te zien of binnen de trackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken ook voldaan wordt aan deze eisen. Dat is voor ons nu nog een brug te ver. Want dit type screening moet in feite doorlopend en geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd. Daar gaan wij wel aan werken, maar pas als dit soort onderliggende informatie gemakkelijker en volautomatisch op te pakken is. Nu vergt dit veel handwerk en daar zijn wij als onderneming nog te klein voor.

De donkergroene variant van ons beleggingsbeleid, de ESG Module

Today’s Group BV hanteert ook één specifieke beleggingsmodule waarbij niet alleen gekeken wordt naar verantwoord ondernemen, maar waarbij de ondernemingen ook bewust een ESG-impact nastreven, de zogenoemde SFDR “donker groene” variant. Formeel betekent “donker groen”, dat de onderneming impact moet nastreven. Maar hoe je dat dan feitelijk vaststelt wordt nog niet door toezichthouders gedefinieerd. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de maatstaven strikter te maken Naast de hierboven al genoemde basiscriteria worden in deze variant daarom de volgende extra criteria gehanteerd:

 • Aandelen en obligaties dienen een A of hogere ESG-waardering te hebben van Bloomberg (MSCI) evenals een ESG-reporting waardering van 50 en hoger;
 • Geen fossiele brandstoffen;
 • Geen wapens (in het algemeen);
 • Naast de hierboven reeds genoemde uitzonderingen worden ook fastfood-ondernemingen uitgesloten;
 • Ondernemingen in deze “donker groene” variant moeten “impact” hebben. Wat wij daaronder verstaan hebben wij nader omschrevenin een stuk waarin deze variant uitgebreid voor het voetlicht wordt gebracht, een stuk dat ook binnenkort op onze website zal worden gepubliceerd.

Beschikbaarheid van data

Indien specifieke scores niet voorhanden zijn of van de score-eis afgeweken wordt, dan stellen wij een motivatie op schrift, waarin de betreffende analist(e) van Today’s Group zelf uitlegt waarom wij elke rating zelf toevoegen en al dan niet een onderneming alsnog toevoegen aan onze acceptatielijst of juist de betreffende onderneming van de lijst uitzonderen. Vervolgens maken wij deze schriftelijke motivatie voor iedereen toegankelijk middels publicatie op onze eigen website. Ook concrete lijsten (uitgezonderde landen etc.) zullen op de website worden gepubliceerd en geleidelijk worden ontwikkeld op basis van zich op dat moment voordoende casuïstiek.

ESG Controverses

Wij beseffen terdege, dat het bepalen van een historische ESG Score een ding is, maar dat er op elk moment iets kan gebeuren waardoor de huidige positie ineens anders komt te liggen. In ons derde artikel zijn wij hier al uitgebreid op ingegaan. Maar ESG Controverse scores staan nog niet tot onze beschikking. Wij moeten daar dus zelf een oordeel over vormen en hebben daarbij niet de pretentie, dat wij hierin altijd op tijd zullen zijn. Wij vragen onze cliënten daarom om ons hierin te helpen en eventuele controversiële gebeurtenissen bij ons te melden. In feite geldt dit in zijn algemeen voor alle voorkeuren die cliënten hebben. Het klinkt als een open deur, maar als er niet over de specifieke voorkeuren van onze cliënten gecommuniceerd wordt kunnen wij nooit die voorkeuren meenemen in het beleggingsbeleid zoals wij dat voor onze cliënten uitvoeren.

Ten slotte, voorbeelden van uitgesloten ondernemingen op de Nederlandse beurs

Om u een concreet idee te geven van wat bovenstaande criteria betekenen hebben wij een overzicht gemaakt van de ondernemingen met een beursnotering in Amsterdam en die ingedeeld in “grijs”, “groen”, “donker groen” en “no go”. Dit overzicht treft u hieronder. In totaal hebben wij 85 aandelen gekozen met een beursnotering in Amsterdam, de meest recente introducties zoals NX Filtration ontbreken nog, dit soort introducties worden jaarlijks meegenomen bij de update van de universumlijst en bijbehorende statistieken:

Naam ISIN-code  ESG-score Bloomberg
ESG Disclosure score
VOPAK NV NL0009432491 AAA 56,20
AKZO NOBEL NV NL0013267909 AAA 55,79
RELX PLC GB00B2B0DG97 AAA 51,65
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 AAA 50,41
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 AAA 48,56
WOLTERS KLUWER NV NL0000395903 AAA 45,62
HEINEKEN NV NL0000009165 AA 54,96
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 AA 54,96
ING GROEP NV NL0011821202 AA 54,82
RANDSTAD NV NL0000379121 AA 47,52
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 A 44,21
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 A 33,47
GALAPAGOS NV BE0003818359 A 24,38
ABN AMRO BANK NV-CVA NL0011540547 BBB 50,44
JUST EAT TAKEAWAY NV NL0012015705 BBB 18,18
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 BB 59,50
ARCELORMITTAL NV LU1598757687 BB 52,48
ADYEN NV NL0012969182 BB 23,14

De eerste conclusie die direct al getrokken kan worden is het gegeven dat slechts 18 van de 85 aandelen in ons voorbeeldonderzoek zowel een ESG-score als een ESG Disclosure Score hebben ontvangen van Bloomberg. Er vanuitgaande dat de grote AEX-aandelen allemaal ook voldoende ESG-gegevens in hun jaarverslaggeving opnemen hebben wij zelf een waarde van 41 opgenomen als Disclosure Score voor die aandelen die wel een ESG Rating maar niet een Disclosure Score van Bloomberg ontvangen hebben. Dan wordt de lijst nog uitgebreid met:

Naam ISIN-code  ESG-score Bloomberg ESG Disclosure score
ASML HOLDING NV NL0010273215 AAA 41,00
AEGON NV NL0000303709 AA 41,00
NN GROUP NV NL0010773842 AA 41,00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GB00B03MLX29 A 41,00
UNILEVER PLC GB00B10RZP78 A 41,00
PROSUS NV NL0013654783 A 41,00
AGEAS BE0974264930 BBB 41,00

De waarde van 41 kennen wij toe om deze bedrijven niet uit te sluiten, maar dat zou dus door een van onze analisten onderzocht moeten worden.

De eis was een ESG Score van BB of hoger en een ESG Disclosure Score van 40 of hoger. Uit dit staatje vallen dan af Adyen, ASM International, Galapagos en Just Eat Takeaway en voor het beleggen in vermogensbeheer resteren in Amsterdam dan nog 21 ondernemingen. In Small Cap aandelen en de meeste Mid Cap aandelen kan niet belegd worden. De spoeling in Amsterdam wordt hiermee wel erg dun, temeer omdat bedrijven als Accell, Accsys, Alfen Beheer, Avantium, FastNed en SIF Holding ook allemaal worden uitgesloten, terwijl dit juist bij uitstek ondernemingen zijn, die zich in het donker groene spectrum van ESG bewegen. De uitsluiting is dan ook niet omdat zij een te lage waardering zouden hebben, maar omdat Bloomberg de waardering niet heeft toegepast. Een ESG Score is niet beschikbaar voor deze bedrijven. Van de 85 ondernemingen in de oorspronkelijke lijst ontbreken ESG Ratings voor 59 ondernemingen.

LET OP: de hier gehanteerde ratings (BBB, A, AA, AAA) zijn dus geen “credit ratings” maar ESG-scores!

Eigen analyses en uitgangspunt

Hier moet dus onze eigen analyse en interpretatie uitkomst bieden, want anders sluit je op basis van het ontbreken van informatie het merendeel van de ondernemingen in Amsterdam uit. En dat kan natuurlijk ook weer niet de bedoeling zijn.
Wij hebben daarom een zogenoemde nul-meeting gedefinieerd. Alle bedrijven die nog geen waardering kennen binnen Bloomberg worden gewaardeerd met een ESG-rating van BB en een Disclosure-score van 41. Daarmee starten deze ondernemingen binnen ons universum. Vervolgens zullen wij op individuele basis een nadere analyse maken als ondernemingen daadwerkelijk aangekocht worden in de vermogensbeheerportefeuilles. De uitslag daarvan wordt op onze website gepubliceerd waarna de ratingen worden aangepast. Wij gaan er vanuit, dat dit een tijdelijke oplossing is omdat de rapportageverplichtingen voor beursgenoteerde ondernemingen in Europa in het komende halfjaar flink worden aangescherpt en providers zoals Bloomberg de classificaties vrij snel zullen uitbreiden. Zij moeten wel omdat op dit vlak een flinke concurrentie aan het ontstaan is. Zodra ratings wel beschikbaar zijn volgen wij die.

Andere voorbeelden: Adyen

Gelukkig zijn de in ons voorbeeld beoordeelde 85 ondernemingen wel allemaal onderhevig aan Nederlandse wet- en regelgeving en wordt daarmee geen enkele onderneming uitgesloten op basis van de criteria Wapens en Landen.

Maar de ESG-disclosure score van Adyen, die door Bloomberg op 23,14 is gezet snappen wij niet. Wij hebben het jaarverslag over 2020 erop nageslagen en komen tot de conclusie dat het bedrijf heel bewust omgaat met ESG. Ja er wordt gebruik gemaakt van grote computercentra die stroom vreten en dus CO2 uitstoten. Maar het bedrijf heeft wel heldere doelstellingen die bovendien verder gaan dan de wettelijke minima. Bovendien krijgt het bedrijf bij andere ESG-beoordelaars een veel betere score. Daarmee is wat ons betreft Adyen, ondanks de (te) lage ESG Disclosure score die Bloomberg toekent, toch een kandidaat, die qua ESG-positie binnen ons beleggingsuniversum past.

Nog meer voorbeelden: InterTrust en SBM Offshore

Op basis van het criterium “corruptie en belastingontwijking” zouden SBM Offshore en InterTrust nog uitgesloten kunnen worden (voor SBM Offshore heeft Bloomberg geen ESG-rating maar wel een ESG Disclosure rating van 51,24), waarbij de vraag zich onmiddellijk voordoet hoe lang een onderneming gestraft moet worden voor deze criteria, nadat ze reeds veroordeeld zijn, boete gedaan hebben en maatregelen getroffen hebben om het probleem van corruptie (SBM) en belastingontwijking (InterTrust) in de toekomst te verhelpen. Wij sloten beiden in de eerste selectieronde uit. Maar intern heeft een van onze analisten vervolgens naar het SBM Offshore gekeken en geconcludeerd, dat het bedrijf haar zaken inmiddels wel op orde lijkt te hebben. Deze (korte) analyse zal tegelijk met dit artikel ook op onze site worden gepubliceerd. Daarmee nemen wij SBM Offshore alsnog op in ons universum en zonderen het bedrijf dus niet uit. Voor Intertrust geldt, dat als een uitgezonderd bedrijf blijk geeft van het verbeteren van het eigen beleid op de genoemde terreinen, wij de uitsluiting in de toekomst mogelijk opheffen. Andere sectorgebonden beperkingen zijn er overigens verder niet in de lijst van 85 ondernemingen.

Conclusie

In Nederland zonderen wij op grond van onze criteria daarom vooralsnog twee ondernemingen uit, te weten Intertrust en Inpost (Poolse onderneming met notering in Amsterdam).

Uitsluitingen in de donker groene variant

In Amsterdam wordt de spoeling met de toepassing van nog strengere criteria heel erg dun:

Naam ISIN-code  ESG-score Bloomberg ESG Disclosure score
VOPAK NV NL0009432491 AAA 56,20
AKZO NOBEL NV NL0013267909 AAA 55,79
RELX PLC GB00B2B0DG97 AAA 51,65
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 AAA 50,41
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 AAA 48,56
WOLTERS KLUWER NV NL0000395903 AAA 45,62
HEINEKEN NV NL0000009165 AA 54,96
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 AA 54,96
ING GROEP NV NL0011821202 AA 54,82

En ook hier kun je je afvragen of bedrijven als Accell, Accsys, Alfen Beheer, Avantium, FastNed en SIF Holding wel terecht worden uitgesloten.

Bovendien kun je bij veel van de in dit lijstje opgenomen bedrijven nog allerlei kanttekeningen plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan beloningsbeleid (Wolters, Relx, ING), drank (Heineken), opslag van olieproducten (Vopak), verf en chemicaliën (Akzo en DSM). Je houdt dan per saldo alleen KPN nog over en of dat nou de meest koopwaardige onderneming van de beurs van Amsterdam is, dat wagen wij te betwijfelen.

Er is dus voor onze analisten nog het nodige werk te verrichten en dat zal dan ook in de zomermaanden een interne opgave voor Today’s zijn.

Maar voorlopig ligt er een basis, die wij in de tweede helft van dit jaar verder zullen uitwerken om te komen tot een verklaarbare en verantwoorde ESG-benadering van het universum waaruit wij de beleggingsideeën voor onze cliënten in vermogensbeheer en –advies zullen genereren.

Ten slotte 1 – Beloningsbeleid

De nieuwe wet- en regelgeving rond ESG stelt ook voorwaarden aan het beloningsbeleid dat een vergunningplichtige beleggingsinstelling hanteert. Het gaat dan zowel om het beloningsbeleid dat zij jegens haar personeel en directieleden en andere bij de onderneming betrokken personen gaat als ook om het beleid t.a.v. de kosten die de onderneming in rekening brengt bij haar cliënten. De bedoeling is dat de onderneming haar beloningsbeleid publiceert en geen excessieve beloningen toestaat. Hierover hebben wij al een separaat document op onze website geplaatst, maar in het kort komt ons beloningsbeleid op het volgende neer:

1.) Personeel en directie en andere medewerkers
Today’s Group BV kent in beginsel geen bonussen toe aan hoger personeel, commercieel actieve werknemers, directieleden en partners. Ook kennen wij geen commissieregelingen. Principieel worden er geen salarissen en managementvergoedingen betaald boven de “Balkenende”-norm. Wel zijn enkele directieleden ook aandeelhouder. Zij kunnen als kapitaalverschaffers en daarmee risicodragers na goede jaren een dividend verwachten op het door hun in de onderneming geïnvesteerde risicodragende kapitaal. Het beloningsbeleid van de vennootschap maakt geen specifiek onderscheid in pro- en contra-ESG activiteiten, maar de onderneming hanteert wel een set normen en waarden waaraan alle medewerkers van de onderneming geacht worden zich te houden. Daaronder valt uiteraard de bankierseed, maar onderhavig stuk is hier ook een onderdeel van.
2.) Tariefstructuur cliënten
Today’s Group BV is zowel vermogensbeheerder als broker. Om te voorkomen dat hier een vorm van belangenverstrengeling ontstaat zijn deze twee takken van sport naast elkaar georganiseerd met elk twee verantwoordelijke beleidsbepalers aan het hoofd, die over en weer geen directe bemoeienis met elkaars verantwoordelijkheden hebben (bij ontstentenis van een beleidsbepaler kan dit aangepast moeten worden omdat directieleden nu eenmaal elkaars backup moeten kunnen zijn). Bovendien wordt op klantniveau doorlopend in de gaten gehouden of cliënten excessief hoge kosten berekend worden. Churning is aan absolute no-go (is wettelijk gewoon verboden). Maar wij zorgen er ook voor dat de totale kosten inclusief de vaste fee voor vermogensbeheer en / of –advies evenals de aan de brokerage-kant ontvangen transactiefees gezamenlijk ook ruim onder de “churning”-grens van 3% blijven. In sommige gevallen wordt een ook een prestatievergoeding berekend, maar die is dan wel gerelateerd aan het risico en voorzien van een absoluut rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken als minimum vereiste waarbij de prestatievergoeding alleen over het netto surplus rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken boven dat percentage wordt berekend. Ook wordt altijd een zogenoemde “high watermark” gehanteerd. Voor zover Today’s Group ESG-gerelateerde producten hanteert die classificeren als zogenoemde artikel 8 of 9 producten geldt, dat wij geen extra kosten in rekening brengen als gevolg van dit onderscheid. De keuze voor het product dat bij Today’s Group wordt afgenomen is daarmee niet bepalend voor de hoogte van de vergoeding.

Ten slotte 2 – Stemrechten

Een vermogensbeheerder kan, mits hij dat met zijn cliënten vooraf afspreekt, stemrecht uitoefenen namens klanten op aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen en soms ook op vergaderingen van obligatiehouders. Dat stemrecht kan dan gebruikt worden om bepaalde gewenste ESG-gerelateerde gedragingen bij ondernemingen af te dwingen. Notoir zijn tegenwoordig (bij wijze van voorbeeld) de aandeelhoudersvergaderingen van Koninklijke Olie (Shell). Today’s Group BV doet dit niet. Wij oefenen geen stemrechten uit namens onze klanten. Dat is niet omdat wij dat niet zouden willen, maar eenvoudigweg omdat wij de mankracht niet hebben om dit ten uitvoer te brengen. Wij zijn wel aan het kijken of wij het stemmen kunnen uitbesteden aan externe organisaties. Als dat binnen onze mogelijkheden eenvoudig te realiseren is en cliënten daar op staan, dan zullen wij dit voor die betreffende cliënten organiseren. Cliënten kunnen wel altijd zelf aan een aandeelhoudersvergadering deelnamen, wij kunnen hen dan wel assisteren bij de noodzakelijke registratie van hun aandelen voor de betreffende vergadering.

Ten slotte 3 – E of ESG?

De Europese financiële toezichthouders hebben besloten dat de ESG-classificatie-eisen fasegewijs worden geïntroduceerd. In 2021 en 2022 wordt eerst naar de E-kant van ESG gekeken, de klimaatkant. De regels spitsen zich dan toe op de CO2-emissie van ondernemingen en de impact die zij hebben op het milieu (klimaat). Later wordt dan de Governance-paragraaf meegenomen en nog weer later de Social-paragraaf. Wij vinden dat eigenlijk een beetje onzin, maar het betekent wel, dat beursgenoteerde ondernemingen voorlopig nog niet met de S- en G-kant van ESG in hun verslaggeving op de proppen zullen komen. Waar wij dat kunnen zullen wij die lacune zo goed als mogelijk zelf invullen en dus zelf een oordeel over de S- en G-positie van beursgenoteerde ondernemingen komen, maar wij pretenderen niet dat wij daarin alle wijsheid in pacht hebben. In dit voor u liggende stuk maken wij in elk geval geen onderscheid, de criteria die wij hebben omschreven zijn niet tot de E-zijde beperkt maar omhelzen het gehele ESG-palet.

Den Haag, 21 juli 2021
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Group BV

www.vladeracken.nl & www.todaysgroup.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM en Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken (eveneens onder de vlag van Today’s Group BV). Today’s Group belegt wel en/of heeft belegd in de hier besproken effecten & strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën voor haar cliënten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten en/of strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën en conform de hier besproken methodiek belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.