Jaargang 19 nr. 10 (8 oktober 2013)

Wij baseren onze inzichten en adviezen volledig op een systematische benadering van de beleggingsproblematiek. Deze systematische benadering is steeds gebaseerd op gegevens uit het verleden. Er bestaat echter geen zekerheid dat het verleden altijd richtsnoer verschaft voor de toekomst. Beleggers die onze adviezen volgen lopen daarom risico’s waarvoor wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen.

De maand oktober is een maand waarin velen zich zorgen baren, want het is een maand waarin in het verleden teveel tegenvallers zijn geweest. Het goede nieuws is dat de meeste indicatoren wijzen op een rustige maand ook al zijn ze nu nog negatief, maar het zou de onberekenbare beurs niet zijn als er ook niet een aantal aanwijzingen waren die op grotere problemen wijzen. Het is met name het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken, dat in de afgelopen tijd signalen heeft gegeven dat de markten voor een grotere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken staan. Voorlopig staat dit Omen erg alleen en statistisch gezien is de voorspellende waarde niet zo groot (zie onze artikelen van september 2009, die nog steeds te vinden zijn op onze website), maar het is wel een dreiging waarmede rekening moet worden gehouden. Fundamenteel gezien zou men er aan kunnen denken dat men in Amerika er niet in slaagt het budget/schuld-probleem aan te pakken. Wij blijven er voorlopig bij dat de markten binnen niet al te lange tijd

Onze verwachtingen


Korte termijn

draai op komst

Middellange termijn

negatief

Lange termijn

negatief

NB: calamiteiten niet in

aanmerking genomen

een omkeer zullen laten zien waarna we nog een mooie eindejaar rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken kunnen meemaken. Het past echter wel in deze opvatting, dat het komende jaar niet al te optimistisch tegemoet kan worden gezien.

De AEX Index op dagbasis

TB-20131008-AEX-FIG1Wij zullen u in deze aflevering van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken minder grafieken laten zien want de verschillende markten lijken zeer op elkaar. Alleen de S&P500 grafieken laten een iets gematigder beeld zien en dat komt ongetwijfeld omdat de technische sector (NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken) het relatief het best heeft gedaan in de afgelopen periode.
In figuur 1 vindt u de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. De top op 385 werd niet door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken bevestigd. Deze negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken werd niet opgeheven door de daaropvolgende consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken. Dat betekent dat men nog steeds moet spreken van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. De koersdaling is gestuit op een dubbele steun. Enerzijds is er de steun die uitgaat van een vorige top op 373 en anderzijds is er het 50-daags Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken waar de koers nu al 5 opeenvolgende dagen aan raakt. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken is nog dalende en het zou een latere rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken gunstig uitkomen als de daling zich nog even zou doorzetten zodat er een kruising van de twee lijnen onder de horizontale 20-lijn (anderen gebruiken liever de 30-lijn) plaats gaat vinden. Gegeven ook de daggrafieken van andere markten zien wij dat gebeuren en de steun op 373 zal dan doorbroken worden, maar de daaropvolgende steun op 362 zal het hoogstwaarschijnlijk houden. Op dit laatste niveau ligt ook de steun die uitgaat van het MA150, hetgeen het geheel versterkt. Als dit scenario in de komende weken werkelijkheid gaat worden dan blijft de mooie opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in takt en is de markt klaar om een nieuwe top te zetten, hetgeen dan zou kunnen gebeuren tijdens de laatste rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van dit jaar.

De Dow Jones Industrials op weekbasis

In figuur 2 hebben wij de Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken opgenomen. De koersen zijn op weekbasis. Het TB-20131008-DJIA-FIG2beeld is nog steeds zeer mooi ook al is het koersverloop wat onrustiger geworden. De laatste top bereikte echter niet meer de bovenkant van het stijgende kanaal hetgeen meestal een daling naar de onderkant van het kanaal inluidt. De koers ligt nu op een dubbele steun. Het zijn de onderkant van het kanaal en het MA 30. Men kan stellen dat afgelopen maandag de onderkant van het kanaal definitief werd doorbroken. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken bevestigde de voorgaande top niet en de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, die toen ontstond, is niet opgeheven. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken daaronder divergeert ook negatief en hij daalt ook. Het beeld dat figuur 2 laat zien is met dit alles negatief en een doorbraak door het MA30 lijkt onafwendbaar. Maar de ruimte is niet groot meer. Een daling tot 14.760 zal geen negatieve gevolgen oproepen maar een doorbraak door dat niveau zal een driedubbele top bevestigen en dan moet men rekening houden met de mogelijkheid van nog eens een daling met 1.000 punten. Als dat zou gebeuren voldoet de weekgrafiek niet meer aan de eisen van een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. De rapen zullen dan gaar zijn.

De DAX Index op maandbasis

In figuur 3 staat de ontwikkeling van de Duitse DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken op maandbasis afgebeeld. Een mooie TB-20131008-DAX-FIG3stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is te herkennen. De koers heeft de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken die wordt gevormd door de toppen uit 2000 en 2007 inmiddels doorbroken, maar de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken is nu toe aan een pullback richting het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. De recente top op 7.600 werd al niet meer door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken bevestigd. Zoals bekend kunnen divergenties lang duren maar uiteindelijk zal de rekening betaald moeten worden. De DAX moet dus naar beneden, is het vandaag niet dan zal het morgen zijn. Steun ligt er op de voorgaande top, de All-Time-High op 8.151.en verder op 7.600 en 7.231. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is stijgende en dat betekent dat de daling van de DAX op maandbasis nog niet is ingezet. Er lijkt dus op korte termijn (de eindejaarsrally ?) nog ruimte te zijn.

Conclusie

De huidige impasse op de markt lijkt na misschien nogTB-20131008-RENTE-FIG4
een iets verdere aanpassing achter ons te liggen. Op
kortere termijn is er nog ruimte en een (eindejaar)rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken is alleszins mogelijk. De negatieve divergenties gepaard gaande aan het bereiken van patroonuitersten in de week – en maandgrafieken wijzen erop dat er daarna zwaardere tijden aan gaan komen.

De Rente

Figuur 4 laat het verloop van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen zien. Het is een weekgrafiek. De afgelopen week liet een licht herstel van dit rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken zien. Dit herstel hoeft nog  niet afgelopen te zijn want de daggrafiek ziet er redelijk positief uit. Maar op iets langere termijn moet er rekening mee gehouden worden, dat de rente verder zal gaan dalen. Met een negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken en een dalende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken kan men niet verwachten dat de eerder ingezette daling niet vervolgd zal worden.

De US$ versus de €

TB-20131008-US$-FIG5De dollar is op weg naar de onderkant van een horizontaal kanaal waarin hij zich bevindt sinds september 2012. Deze onderkant ligt op 73,0. Zijn laagste koers afgelopen week was 73,28. Het ziet ernaar uit dat de steun op 73,0 het (voorlopig) gaat houden. Wij laten u daartoe het verloop van de prijs van de dollar uitgedrukt in Euro’s zien op dagbasis in figuur 5. Het beeld is zonder meer droevig en er zal zeer veel goed nieuws moeten komen van over de oceaan wil dit wezenlijk verbeteren. Maar op dit moment wordt er positief gedivergeerd en zijn de indicatoren stijgende. Dit alles lijkt erop te wijzen dat de markt van mening is dat het Amerikaanse budget 2014 en het hogere schuldenplafond binnen afzienbare tijd door het Congres zullen worden goedgekeurd. Wat er daarna zal gebeuren ligt nog in de mist van de toekomst verborgen want de hogere timeframes zijn nog steeds duidelijk negatief. Het zal ervan afhangen hoe sterk de korte termijn zal verbeteren of deze timeframes de richting naar boven kunnen inslaan.

De prijs van een vat Brentolie

TB-20131008-BRENT-FIG6De prijs van een vat Brentolie is op zijn MA30 blijven liggen. Het herstel dat in de afgelopen week te zien was zoals blijkt uit de weekgrafiek van figuur 6, waarin de laatste candle een witte is, zal zich op de korte termijn nog wel doorzetten, want de daggrafiek is positief. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daarentegen (onder in figuur 6) is dalende en negatief divergerende. Maar zolang de koers binnen de twee naar elkaar toe bewegende dikke lijnen in de figuur blijft bewegen houden wij het op een neutraal oordeel. Beleggers moeten hier een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit het correctiepatroon afwachten.

Goud

Voor beleggers in de edele metalen zal het beeld dat de daggrafiek van de World Gold Index in figuur 7 oproept opgewekte TB-20131008-GOUD-FIG7gevoelens geven. De prijs van een troy ounce Goud lijkt zijn bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gevonden te hebben. De stijging van de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken en de positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken tijdens het zetten van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zijn evenzoveel aanwijzingen, dat er een stijging van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken in het vat zit. Toch moet er niet te vroeg geroepen worden. De dalende trendlijn moet gebroken worden voordat men aan actieve belegging mag gaan denken. Dat wil zeggen dat een prijs boven $1.340 een eerste vereiste is.

Beleggen bij Vladeracken

Met een koers van 374,92 sloot de AEX het kwartaal af dicht onder het hoogste punt van het jaar. De koerswinst voor september was ruim 3% in deze index. Toch beschouwen wij de afgelopen maand als een maand van stagnatie, onderdeel van een al enkele maanden aan de gang zijnde fase van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken. Wij hebben in de portefeuilles van onze cliënten op deze fase geanticipeerd door in veel portefeuilles een flinke hoeveelheid liquiditeiten aan te houden. Zo zijn de Fund Selector-portefeuilles op het ogenblik slechts voor een kwart belegd. Alleen de Prijs<Waarde-portefeuilles zijn vrijwel volledig belegd. Deze portefeuilles hebben dan ook het meeste geprofiteerd van de opgang in september. Met een stijging van ruim 6% werd vrijwel het gehele openstaande verlies voor 2013 ingelopen. Het herstel van de koers van het aandeel BAM, maar ook de flinke koerswinst voor USG hebben hieraan stevig bijgedragen. Maar alle portefeuilles lieten een positief resultaat zien in de voorbije maand. Want niet alleen stegen koersen van de aandelen, die wij nog wel in de portefeuilles aanhouden, ook de rente daalde. Dat is goed voor de obligaties in de portefeuilles. En ondertussen komt daar ook gewoon de rente op die obligaties binnen. Al vroeg dit jaar hebben wij de verwachting geuit dat 2013 een goed beleggingsjaar zou kunnen worden. En, zeker als wij nog op een eindejaarrally worden getrakteerd, wij gaan er vanuit, dat het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op alle portefeuilles ook in het vierde kwartaal verder zal oplopen.
Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV

Risico profiel

Methode

2009 * 2010 * 2011 * 2012* 2013 tm 30-9*
Defensief

Stamrechtportefeuilles

8,3 %

8,2 %

-/- 1,6 %

7,9 %

2,5 %

Matig

Mix aandelen / obl.

17,8 %

13,3 %

-/- 7,4 %

11,6 %

4,4 %

Matig / fondsen

Fund Selector

34,3 %

13,1 %

-/- 12,7 %

-/- 1,0 %

-/- 0,1 %

Normaal aandelen

PRIJS<Waarde Methode

44,8 %

14,2 %

-/- 38,5 %

8,8 %

-/- 5,0 %

Actief aandelen

Amsterdam Selector

14,3 %

16,8 %

-/- 15,9 %

3,5 %

14,2 %

Wereld Selector

6,0 %

14,0 %

-/- 10,5 %

16,0 %

52,3 %

Benchmark

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken

36,4 %

5,7 %

-/- 11,9 %

9,7 %

9,4 %

EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken

21,0 %

-/- 5,4 %

-/- 17,1 %

13,8 %

9,8 %

* Het gaat hierom het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken over de genoemde periode, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke wij uit onze dagelijkse analyses voortvloeien treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl, onder de kop “Publicaties” (in chronologische volgorde).gave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 4 november 2013.

Den Haag, 8 oktober 2013
G.K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.